Strefa ofert

Klikaj w oferty, które Cię interesują. Dzięki temu wyświetlimy Ci lepiej dopasowane ogłoszenia.

Najczęściej zadawane pytania

To narzędzie, które automatycznie wylicza wysokość wynagrodzenia dziennego, tygodniowego, miesięcznego, a nawet rocznego. Wystarczy wpisać w odpowiednie okienko swoją stawkę godzinową, aby na tej podstawie obliczyć dłuższe okresy i wiedzieć, ile się zarobi.

Funkcjonalny kalkulator stawki godzinowej pozwala obliczyć wynagrodzenie w okresie dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Osoba używająca kalkulatora może zaznaczyć konkretny rodzaj umowy (np. umowa o dzieło lub też umowa zlecenie). Inną przydatną opcją jest także możliwość wyszczególnienia składek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna stawka godzinowa w roku 2023 ulegnie zmianie aż dwa razy. Pierwszy raz zmiana następuje od 1 stycznia. Wtedy to wzrośnie ona z 19,70 zł brutto na 22,80 zł brutto za godzinę. Natomiast w drugiej połowie roku (od 1 lipca) wzrośnie do kwoty 23,50 zł brutto za godzinę. Minimalne stawki godzinowe obowiązują w przypadku każdej osoby, która została zatrudniona na wybraną umowę cywilnoprawną. Wzrost minimalnej stawki godzinowej powiązany jest również ze wzrostem pensji minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku wybranych umów cywilnoprawnych. Należy ją zastosować zarówno przy umowie zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego), jak i przy umowach o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego). Uznaj się także, że może ona zostać zastosowana opcjonalnie. Przykładem jest umowa o pracę, w ramach której pracodawca ustala z pracownikiem godzinowy system wynagradzania. Należy również podkreślić, że minimalna stawka godzinowa jest taka sama dla wszystkich branż i sektorów gospodarki.

Jeśli pracodawca zdecyduje się zatrudnić pracownika na umowę o pracę, może ustalić z nim godzinowy system wynagradzania. W tym przypadku należy respektować obowiązujące przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Warto jednak podkreślić, że wówczas kwota miesięcznego wynagrodzenia będzie zmienna - uzależniona od ilości przeprowadzonych dni w miesiącu.

Do końca 2022 na umowie zlecenie można było zarobić minimalnie 19,80 zł brutto na godzinę. Jednak od 1 stycznia 2023 w życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów, które mówi o wzroście wynagrodzenia. Dlatego też od początku nowego roku stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi 22,80 zł brutto. To nie koniec zmian. W drugiej połowie roku (od lipca do grudnia) będzie obowiązywać nowa stawka 23,50 zł brutto.

Obowiązujące przepisy obejmują ochroną zarówno minimalną wysokość wynagrodzenia, jak i minimalną stawkę godzinową. Przepisy w tym zakresie mają na celu eliminować nieuczciwych pracodawców, uniemożliwiając wyzysk zatrudnionych osób. Warto podkreślić, że dzięki ochronie w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej trwającej ponad miesiąc, pracownik zyskuje gwarancję otrzymania wynagrodzenia minimum raz w miesiącu.

Według aktualnych przepisów przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne są zobowiązane do stosowania stawki minimalnej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli któryś z wymienionych podmiotów zawiera umowę z pracownikiem w ramach prowadzonej działalności, nie może zaproponować mu stawki niższej od stawki minimalnej.

Konkretny system wynagradzania ma kluczowy wpływ na wysokość wynagrodzenia. W przypadku stawki godzinowej pracownik otrzymuje pensję wyliczoną na podstawie ilości przepracowanych godzin. Dla wielu osób minusem jest fakt, że z tego powodu wysokość pensji różni się z miesiąca na miesiąc. Z kolei stawka miesięczna gwarantuje otrzymanie stałego wynagrodzenia w kolejnych miesiącach. Co za tym idzie, pracodawca jest zobowiązany wypłacić stałą pensję.

Oblicza się ją na podstawie prostego wzoru. Wystarczy podzielić kwotę minimalnej płacy przez dokładną liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Może się zdarzyć, że przepracowane godziny nie zagwarantują pracownikowi kwoty minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wyrównania pensji do aktualnego kwoty minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2023 roku to kwota 3490 zł brutto, od 1 lipca 2023 roku to 3600 zł brutto za miesiąc.

W 2023 roku podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie i studenci do 26. roku życia nie są zobowiązani do odkładania składek ZUS oraz podatku. Oznacza to zatem, że zarobki brutto wynoszą tyle samo ile netto. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w której przychód nie przekracza 85 528 zł brutto w skali roku. W tym przypadku minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł netto od stycznia 2023 roku i 23,50 zł netto od lipca 2023.

Mianem minimalnej stawki godzinowej określamy kwotę przysługującą zleceniobiorcy za każdą godzinę pracy. Jej wysokość podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosuje się ją w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, które podlegają przepisom o zleceniu.

W przypadku utraty pracy przez pracownika z przyczyn leżących po stronie zatrudniającego, zwalnianej osobie należy się odprawa, także przy rozliczeniu w ramach stawki godzinowej. Jeśli pracownik pracuje w danej firmie przez okres krótszy niż dwa lata, przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przepracowania okresu od 2 do 8 lat - odprawa wynosi wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia. Na trzymiesięczne wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w danej firmie powyżej 8 lat.

Wysokość stawki godzinowej za pracę w weekendy reguluje art. 151 [11] Kodeksu Pracy. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zaproponować pracownikowi innego dnia wolnego od pracy, musi wypłacić mu dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on 100% ustalonego wynagrodzenia za każdą kolejną godzinę pracy w sobotę, w niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy.