7 obowiązków kierownika zmiany

Realizowanie planów produkcyjnych, składanie raportów i przestrzeganie norm jakościowych obowiązujących w zakładzie – to przykładowe zadania wykonywane przez kierownika zmiany. W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło 6700 zł brutto.

Dzięki kierownikowi zmiany przedsiębiorstwo produkcyjne może funkcjonować cały czas, bez zakłóceń. Osoba zatrudniona na kierowniczym stanowisku wykonuje obowiązki, takie jak:

  • Zarządzanie pracownikami

Nadzorowanie pracy podległego personelu polega m.in. na weryfikowaniu, czy dana osoba wywiązuje się ze swoich zadań i realizuje normy pracy.

  • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem produkcji

Kierownik musi reagować, gdy pracownik samowolnie opuści swoje stanowisko lub gdy dojdzie do awarii maszyny.

  • Przestrzeganie zasad BHP

Osoby kierujące personelem dbają również o to, by w zakładzie pracy przestrzegane były przepisy BHP. Gdy dojdzie do ich złamania, kierownik może nakładać kary porządkowe.

Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

  • Motywowanie

Menadżerowie podejmują także czynności mające na celu zmotywowanie pracowników do działania – przyznają premie itd.

  • Szkolenie

Odpowiadają również za przeszkolenie nowych pracowników i przygotowanie ich do wykonywania zadań.

  • Ocenianie

Kierownik dokonuje oceny jakości pracy. Od jego opinii zależy np., czy dany pracownik otrzyma awans lub podwyżkę.

Ocena okresowa pracownika – jakie są jej kryteria?

  • Zwiększanie poziomu efektywności i jakości pracy

Wszystkie zadania, jakie realizuje kierownik zmiany, mają skutkować większą skutecznością działań podejmowanych przez pracowników – tak, by cele produkcyjne zostały osiągnięte.

Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

Od kandydatów na kierowników zmiany oczekuje się na przykład: wykształcenia wyższego i znajomości języka angielskiego. Duże znaczenie mają kompetencje miękkie ułatwiające zarządzanie zespołem. Chodzi m.in. o: opanowanie, zdolności mediacyjne czy asertywność.

10 cech dobrego kierownika

Kierownik zmiany – zarobki

6700 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana zarobków kierowników zmiany produkcyjnej (mediana to wartość znajdująca się w środku szeregu liczb uporządkowanych w kolejności od najniższej do najwyższej). Większość (ponad 95%) pracowników była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Korzystali oni z przywilejów, takich jak: płatny urlop wypoczynkowy, prawo do odprawy w razie likwidacji zakładu pracy itd.

Zwolnienie z pracy – kiedy przysługuje odprawa?

Znaczna część kierowników otrzymywała korzyści pozafinansowe. Wśród najczęściej stosowanych motywatorów znalazły się: prywatna opieka medyczna (48%), ubezpieczenie na życie (43%), służbowy telefon do celów prywatnych (35%) oraz świadczenia socjalne (33%). Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Motywacja płacowa czy pozapłacowa – co wybrać?