Absencja – co to takiego?

Każdemu pracownikowi zdarza się nie przyjść do pracy. Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Ważne, by jak najszybciej powiadomić pracodawcę o wystąpieniu okoliczności powodujących niemożność wykonywania obowiązków zawodowych w określonym czasie. Pozwoli to zaplanować pracę w taki sposób, by obyło się bez szkody dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Absencja – co to jest?

Absencja to usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Wśród najczęściej występujących przyczyn absencji można wymienić:

 • urlop wypoczynkowy
 • urlop macierzyński, rodzicielski lub wychowawczy
 • chorobę (pracownika lub najbliższej rodziny pracownika)
 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (w sytuacji, gdy na przykład żłobek lub przedszkole zostaną nagle zamknięte)
 • konieczność stawiennictwa w sądach lub na wezwanie urzędu
 • różnego rodzaju zdarzenia losowe
 • uroczystości rodzinne, takie jak śluby, pogrzeby czy narodziny dziecka.

Jak usprawiedliwić nieobecność?

Aby nieobecność w pracy nie miała negatywnych skutków dla pracownika, powinien on jak najszybciej dostarczyć swojemu przełożonemu dowody usprawiedliwiające absencję. W przypadku choroby takim dokumentem jest zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie. Jeszcze do niedawna trzeba było dostarczyć je w formie papierowej do pracodawcy. Obecnie lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień, które trafiają bezpośrednio do pracodawców. W przypadku konieczności stawienia się na wezwanie sądu lub urzędu wystarczy pokazać pracodawcy pismo od danej instytucji. Jeśli natomiast chodzi o sprawowanie opieki nad dzieckiem, które z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki edukacyjnej nie może uczestniczyć w planowych zajęciach, wystarczy, że pracownik będący rodzicem złoży odpowiednie oświadczenie. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy zostały szeroko opisane w rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600281

Jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy?

Czy za czas nieobecności w pracy przysługuje wynagrodzenie?

W większości przypadków dotyczących usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas absencji. Tak jest między innymi w sytuacji, gdy:

 • pracownik uczestniczy w szkoleniu BHP (art. 237 § 3 k.p.),
 • pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim (art. 92 k.p.),
 • pracownica będąca w ciąży musi wykonać badania lekarskie, o ile nie ma możliwości poddania się im poza godzinami pracy (art. 185 § 2 k.p.),
 • pracownik musi zostać poddany okresowym badaniom pracowniczym (art. 229 § 3 k.p.),
 • pracownik będący w okresie wypowiedzenia jest nieobecny z powodu poszukiwania pracy (art. 37 § 1 k.p.).

9 sytuacji, kiedy dostaniesz płatne zwolnienie z dnia pracy

Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy pracownik nie stawia się w pracy, nie uprzedza o swojej nieobecności i nie odpowiada na telefony pracodawcy. Takie samowolne opuszczenie miejsca zatrudnienia może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Prawo do dni wolnych przysługuje każdemu etatowemu pracownikowi - nie tyle warto, co nawet trzeba z niego korzystać, aby odpocząć np. podczas urlopu.