Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Wyliczenie wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim

O wymiarze płacy za okres choroby decyduje w dużej mierze przyczyna niezdolności do pracy. Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub doświadczają problemów zdrowotnych w okresie ciąży, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w wysokości 100%. Pełne wynagrodzenie otrzymują także osoby nieobecne w pracy ze względu na oddanie krwi, szpiku kostnego itd. W pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego to 80%. Wymiar zasiłku za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% przeciętnej pensji, a prawo do świadczenia nabywa się od 34 dnia zwolnienia. Wcześniej pobiera się wynagrodzenie chorobowe, którego najniższy wymiar to 80%. Tak wynika z art. 92 kodeksu pracy. Długość okresu niezdolności do pracy stanowi jeden z czynników decydujących o poziomie płac. Często nie jest jedynym istotnym aspektem, ponieważ znaczenie ma także powód wystawienia zwolnienia oraz fakt, czy pracownik podlegający ubezpieczeniu chorobowemu wymaga hospitalizacji.    

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – od czego zależy?

Skończył się okres zasiłkowy – co dalej?

Zgodnie z art. 8 tzw. ustawy zasiłkowej łączny okres pobierania zasiłku chorobowego nie powinien wynosić więcej niż 182 dni w ciągu jednego roku. W przypadku ciężarnych pracownic i osób chorujących na gruźlicę okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Po upływie tego czasu ubezpieczony traci prawo do zasiłku. Może pobierać świadczenie rehabilitacyjne, o ile dalsze leczenie umożliwi powrót do sprawności. Tak wynika z art. 18 ustawy zasiłkowej. Świadczenie przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Jego wysokość wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni;
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres;
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.

Gdy mimo długotrwałego leczenia nie jesteś zdolny do pracy, możesz ubiegać się o rentę.  

Rozwiązanie umowy w trakcie choroby

Długotrwała niezdolność do pracy wpływa nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale może zadecydować także o utracie pracy. Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

  • Twoja niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż 3 miesiące – taki okres obowiązuje w przypadku pracownika zatrudnionego w danej firmie krócej niż 6 miesięcy;
  • Twoja niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – taki okres obowiązuje w przypadku pracownika zatrudnionego w danej firmie 6 miesięcy lub dłużej oraz wtedy, gdy niezdolność do pracy stanowi wynik wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.  

Podstawę prawną stanowi art. 53 kodeksu pracy.