Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Posiadanie uprawnień nadanych przez ministra infrastruktury – to podstawowy warunek, jaki należy spełnić, by pracować jako rzeczoznawca majątkowy. Do obowiązków specjalisty należy przygotowywanie wycen nieruchomości, np. na użytek sądu lub banku.  

Kto może zostać rzeczoznawcą?

O uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może ubiegać się osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. nie była karana za:

 • przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego,
 • przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwo przeciwko mieniu,
 • przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwo skarbowe;

3. posiada wyższe wykształcenie;

4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;

5. odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie wyceny nieruchomości (sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości);

6. przeszła postępowanie kwalifikacyjne i złożyła egzamin.

Tak wynika z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kompetencje a kwalifikacje – różnice

Praca rzeczoznawcy majątkowego – na czym polega?

Wysokie wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców są zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę odpowiedzialność, jaka ciąży na osobie sporządzającej operat szacunkowy. Ustalenia fachowca mogą np. wpłynąć na wynik sporu sądowego.

Rzeczoznawca może dokonywać wycen w ramach własnej działalności gospodarczej. Może pracować także na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Może być również powołany jako biegły sądowy. Zgodnie z art. 174 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoba posiadająca uprawnienia nie ma prawa odmówić pełnienia funkcji biegłego.

Opracowania i ekspertyzy sporządzone przez rzeczoznawcę dotyczą:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji lub środków trwałych.

Operaty sporządza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca majątkowy – zarobki

Poziom wynagrodzeń rzeczoznawcy zależy w znacznej mierze od doświadczenia. Fachowcy, którzy cieszą się dobrą opinią i wykonują zlecenia dla stałych klientów, mogą uzyskiwać wysokie zarobki. Sytuacja osoby, która stawia pierwsze kroki w zawodzie, jest nieco bardziej skomplikowana, a wynagrodzenie – mniej satysfakcjonujące. Wysokość płac rzeczoznawcy jest uzależniona przede wszystkim od: wiedzy i pozycji zawodowej.