Jak obliczyć wynagrodzenie w okresie zwolnienia chorobowego?

W czasie choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% lub 100% podstawy albo zasiłek chorobowy w wymiarze 70%, 80%, 100%. Podstawę świadczenia stanowi przeciętna pensja, otrzymywana przez 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Składniki wynagrodzenia brane pod uwagę to: płaca zasadnicza, premie i prowizje, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za pracę w nocy i za godziny nadliczbowe, a także inne dodatki należne w związku z wykonywaniem obowiązków.

Składniki pensji pracownika

Wynagrodzenie za pracę składa się z płacy zasadniczej oraz dodatków – obowiązkowych i fakultatywnych. Pracodawca musi wypłacić należność za:

 • pracę w porze nocnej,
 • pracę w nadgodzinach oraz w niedzielę i święta,
 • dyżury pełnione poza godzinami pracy wyznaczonymi w harmonogramie,
 • czas przestoju.

Dodatki fakultatywne, tzn. takie, których przyznanie zależy od spełnienia wymogów wskazanych w przepisach wewnątrzzakładowych, przyznawane są za:

 • pracę w szkodliwych warunkach,
 • szczególne umiejętności,
 • staż pracy,
 • pełnioną funkcję.

Informacje na ten temat znajdują się m.in. na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pwp/pdf/wynagrodzenia.pdf.

Wynagrodzenie zasadnicze przy chorobowym

Zgodnie z ustawą o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636), osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu co najmniej przez 30 dni (w przypadku umowy o pracę) lub 90 dni (w przypadku umowy-zlecenia), przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy. Można pobierać je przez 33 dni choroby. Po upływie tego czasu zaczyna przysługiwać zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość wynagrodzenia chorobowego zależy od przyczyny niezdolności do pracy i w większości przypadków wynosi 80% podstawy. Pensja w wymiarze 100% przysługuje w związku z: chorobą przypadającą na czas ciąży, wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy albo poddaniem się badaniu przed pobraniem tkanek i narządów bądź zabiegowi pobrania krwi, szpiku kostnego itd. Wysokość zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu to 70% podstawy.      

Podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego stanowi przeciętna miesięczna pensja, wypłacana przez okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. W odniesieniu do osób pracujących krócej niż 12 miesięcy bierze się pod uwagę pensje wypłacone za przepracowane pełne miesiące. Podstawę wynagrodzenia  i zasiłku chorobowego stanowi nie tylko płaca zasadnicza (wyliczana zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 771-773 kodeksu pracy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141), ale także inne składniki wskazane w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi o:

 • premie i prowizje (o ile ulegają redukcji w okresie niezdolności do pracy),
 • wynagrodzenie przysługujące za czas urlopu wypoczynkowego,
 • płacę za pracę w nocy i w nadgodzinach,
 • inne dodatki należne w związku z wykonywaniem obowiązków.