Jak ustalić swoje wynagrodzenie?

Obliczanie płacy pracownika wymaga ustalenia wysokości składek, która zależy m.in. od rodzaju umowy podpisanej z pracodawcą. Konieczne jest także uwzględnienie zaliczki na podatek dochodowy. Podpowiadamy, jak obliczyć wynagrodzenie, które nam przysługuje.  

1. Obliczanie składek wynagrodzeń

Od kwoty brutto odejmuje się wysokość składek, które pracodawca potrąca z naszej pensji. Chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) i ubezpieczenie zdrowotne:

  • składka emerytalna – 9,76% podstawy wynagrodzenia,
  • składka rentowa – 1,5% podstawy wynagrodzenia,
  • składka chorobowa – 2,45% podstawy wynagrodzenia,
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wynagrodzenia pomniejszonego o wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne.

Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Szczególny przypadek stanowią tutaj osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat. Takie osoby są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Informacje dotyczące aktualnej wysokości składek znajdują się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

2. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi przychód pomniejszony o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a także o koszty uzyskania przychodu. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy to 18% podstawy. Po ustaleniu wysokości zaliczki, pomniejszamy ją o kwotę wolną od podatku, jeśli pracownik złożył oświadczenie PIT-2. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2017/-/asset_publisher/0Tp7/content/pit-2-oswiadczenie-pracownika-dla-celow-obliczania-miesiecznych-zaliczek-na-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych.  

Od kwoty wynagrodzenia brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie społeczne. W ten sposób otrzymujemy podstawę do obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Aktualna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, ale tylko 1,25% podstawy wymiaru to ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego. Pozostałe 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego.  

3. Obliczenie wynagrodzenia netto

Aby ustalić, jaką kwotę otrzymamy od pracodawcy, od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Aby sprawdzić, czy uzyskany przez nas wynik jest prawdziwy, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Także pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek za pracownika:

  • na ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wynagrodzenia),
  • na ubezpieczenie rentowe (6,5% podstawy wynagrodzenia),
  • na ubezpieczenie wypadkowe (1,80% podstawy wynagrodzenia),
  • na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wynagrodzenia),
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% podstawy wynagrodzenia).