Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. To prawo, którego nie może się zrzec. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość uzyskania rekompensaty za niewykorzystany urlop. Komu przysługuje i jak obliczyć wysokość pieniężnego ekwiwalentu?

Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na następny rok. Tak długo, jak wiąże nas z pracodawcą umowa o pracę, nie ma możliwości, by coś się w tej kwestii zmieniło. Szansa zastosowania ekwiwalentu pojawia się wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Stosunek pracy zanika, jeśli strony nie planują go przedłużyć.  Pracodawca jest zobowiązany zapłacić sumę określaną według ustawowo regulowanego przelicznika. Podstawą do tego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w 2019 roku?

Według wspomnianego rozporządzenia ekwiwalent urlopowy uzyskuje się, mnożąc niewykorzystane dni przez stawkę uzyskaną dzięki specjalnemu współczynnikowi. Jego wartość nie jest jednak stała – zmienia się w każdym roku kalendarzowym. Oto jak wygląda cała procedura obliczania ekwiwalentu.

 1. Obliczamy podstawę ekwiwalentu, która jest sumą:
 • stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
 • premii, prowizji i innych składników przyznawanych za miesiąc, z okresu trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu urlopowego (w uśrednionej, miesięcznej wysokości),
 • dodatków za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, np. premii kwartalnych, rocznych itd. (w uśrednionej wysokości z ostatnich 12 miesięcy),
 • dodatków za nadgodziny, pracę nocną itd.

Współczynnik ekwiwalentu na dany rok obliczamy, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym sumę wszystkich niedziel, świąt (święta przypadające w niedzielę ujmuje się tylko raz), a także dodatkowych dni wolnych od pracy. Wynik dzielimy przez 12. 

W roku 2019 współczynnik urlopowy wylicza się następująco: [365 dni – (52 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych poza niedzielami)] : 12 = [365 – 114] : 12 = 20,92 (w przypadku osób pracujących na pełny etat).

W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy w 2019 roku jest obniżony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i wynosi odpowiednio:

 • 5,23 – dla jednej czwartej etatu (1/4 x 20,92),
 • 6,97 – dla jednej trzeciej etatu (1/3 x 20,92),
 • 10,46 – dla jednej drugiej etatu (1/2 x 20,92),
 • 15,69 – dla trzech czwartych etatu (3/4 x 20,92).
 1. Wyliczamy stawkę za jeden dzień urlopu, dzieląc wartość podstawy przez współczynnik.
 2. Wyliczamy stawkę za jedną godzinę urlopu, dzieląc wysokość stawki dziennej przez 8.
 3. Ustalamy wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop za niewykorzystane dni i godziny według uzyskanych stawek.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za urlop – jak ustalić jego wartość?

Pracodawca, ustalając wartość ekwiwalentu, musi określić, jakie składniki wynagrodzenia przysługują pracownikowi. Mogą one być:

 • stałe – wynagrodzenie zasadnicze,
 • zmienne – premie, prowizje, nadgodziny, dodatki za porę nocną.

Stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop. Składniki zmienne, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się w średniej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, z wyjątkiem składników wskazanych w §6 w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

Do składników nieuwzględnianych przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop w 2019 r. należą:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna: §6, §15 i §16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970020014)

Przykład obliczania ekwiwalentu za urlop

Jan pracuje w firmie XYZ, gdzie zatrudniony jest na trzy czwarte etatu i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. Umowa o pracę, która wiąże go z przedsiębiorstwem XYZ, wygasa 28 lutego 2019 roku. Strony nie planują przedłużać współpracy. Firma jest zobowiązana wypłacić Janowi ekwiwalent pieniężny za 10 dni i dwie godziny niewykorzystanego urlopu.

Oprócz stałego wynagrodzenia Jan otrzymywał również regularne premie miesięczne; trzy ostatnie to:

Styczeń 2019: 400 zł

Grudzień 2018: 450 zł

Listopad 2017: 650 zł

Obliczamy podstawę:

2000 + [(400 + 450 + 650) / 3] = 2000 + 500 = 2500 zł

Współczynnik w 2019 roku:

20,92, czyli 15,69 dla Jana, który jest zatrudniony na trzy czwarte etatu.

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień:

2 500 : 15,69 = 159,30 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę:

160, 05 : 8 = 19,00 zł

Obliczamy wysokość ekwiwalentu:

(10 dni * 159,30) + (2 godziny * 19,00) = 1593 + 38,00 = 1631 zł

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.05.2017
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

  Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

 • 20.03.2019
  Wysokość ekwiwalentu urlopowego w 2019 r.

  Nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę? Masz prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość zależy m.in. od liczby dni ustawowo wolnych w danym roku.

23.05.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

20.03.2019
Wysokość ekwiwalentu urlopowego w 2019 r.

Nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę? Masz prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość zależy m.in. od liczby dni ustawowo wolnych w danym roku.

Najnowsze w kategorii: Porady zarobkowe

 • 15.07.2020
  Zarobki a zdolność kredytowa

  Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

 • 14.07.2020
  Czy ambitni zarabiają więcej?

  Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

15.07.2020
Zarobki a zdolność kredytowa

Sprawdzenie zdolności kredytowej jest pierwszym krokiem w procesie kupna mieszkania lub domu. Pracownicy banku, zanim wypłacą Ci pieniądze, dokładnie zweryfikują, czy według ich zasad będziesz w stanie spłacać raty w ustalonej wysokości. Zanim wybierzesz się do placówki, dowiedz się, jakie kryteria będą brane pod uwagę, i oblicz zdolność kredytową na własną rękę. W różnych bankach wymogi mogą być nieco inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie oszacować wysokość ewentualnego kredytu.

14.07.2020
Czy ambitni zarabiają więcej?

Ambicja – to ona sprawia, że ciągle chcesz od życia więcej, pragniesz zdobywać kolejne szczyty kariery zawodowej i nie spoczywasz na laurach. Ale to także ona bywa powodem tego, że mocniej przeżywasz niepowodzenia w pracy i czasami czujesz zmęczenie ciągłym dążeniem do doskonałości. Pracodawcy w większości ją cenią, ale czy ambicja jest też warunkiem zarabiania dobrych pieniędzy? A może warto sobie odpuścić ciągły pęd, bo w gruncie rzeczy nie ma ona związku z wysokością Twojej pensji? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!