Jakie kary może nałożyć pracodawca za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem zarówno pracodawców, jak i pracowników. Obu stronom powinno zależeć, aby w miejscu zatrudnienia panowały warunki sprzyjające bezpiecznej pracy. Wszyscy pracownicy powinni też zdawać sobie sprawę, że pośrednio na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i życie współpracowników.

Znajomość przepisów BHP to podstawa

Aby móc wymagać od pracownika stosowania się do przepisów BHP, pracodawca musi najpierw zadbać o odpowiednie przeszkolenie podwładnego w tym zakresie. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść odpowiedni kurs. Obligatoryjne jest również uczestnictwo w okresowych szkoleniach i egzaminach sprawdzających poziom wiedzy z zakresu przepisów BHP obowiązujących w danym zakładzie pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Pracownik, który podchodzi lekceważąco do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, musi liczyć się z tym, że mogą go za to spotkać przykre konsekwencje. O tym, jakiego rodzaju kary pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika, mówi art. 108 kodeksu pracy. Z tego dokumentu można się dowiedzieć, że pracownikowi zachowującemu się w sposób naruszający przepisy BHP grożą kary:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • pieniężne.

Kara upomnienia i nagany

Karę upomnienia i nagany pracodawca może nałożyć na pracownika w sytuacji, gdy ten nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nie stosuje się do przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i nie potwierdza przybycia i przebywania w miejscu pracy. Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje również wtedy, gdy podwładny nie powiadamia o swojej nieobecności w pracy w sposób, jaki obowiązuje w danej organizacji.

Za co można dostać naganę?

Kary pieniężne

Potrącenia z wynagrodzenia to uzasadniona forma ukarania pracownika w sytuacjach, gdy:

  • pracownik nie przestrzega przepisów BHP i ppoż,
  • przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • spożywa alkohol w miejscu pracy,
  • opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia.

Wysokość kary pieniężnej, jaką pracodawca może nałożyć na pracownika w przypadku wystąpienia opisanych powyżej sytuacji, również została określona w art. 108 kodeksu pracy. Z przepisów wynika, że kara za jedno przekroczenie i każdą jednodniową nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy nie może być większa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia pozostającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1-3.

Szacunek do pracy i współpracowników przejawia się między innymi dbaniem o przestrzeganie przepisów mających zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.