Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagrody jubileuszowe otrzymują pracownicy sfery budżetowej, tzn. nauczyciele, urzędnicy, górnicy czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury oraz w służbie zdrowia. Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia jest odpowiednio długi staż pracy. Od nagrody – przyznawanej pracownikowi częściej niż co 5 lat – odprowadza się składki ZUS. W pozostałych przypadkach taki obowiązek nie występuje.    

Nagroda jubileuszowa – przepisy

Pracownicy tzw. budżetówki uzyskują prawo do nagrody jubileuszowej na mocy aktów prawnych, takich jak:

Pozostali pracownicy nie uzyskują prawa do dodatkowego świadczenia po przepracowaniu pewnego okresu. Każdy pracodawca może (ale nie musi) wprowadzić nagrody jubileuszowe do regulaminu wynagradzania lub do innych przepisów wewnątrzzakładowych. Jeżeli jednak pracodawca zatrudnia mniej niż 10 osób (co jest minimalną liczbą wymaganą do założenia związku zawodowego), przyznanie pracownikowi nagrody jubileuszowej jest niemożliwe. Świadczenie ma charakter roszczeniowy, jeśli warunki do jego uzyskania zostały wskazane w regulacjach wewnętrznych firmy. To oznacza, że pracownik, który spełnił wszystkie kryteria ustalone przez pracodawcę, może domagać się wypłacenia określonej kwoty. 

Jubileuszówka – co ile lat jest przyznawana?

W każdej grupie zawodowej wymiar dodatkowej gratyfikacji jest zróżnicowany. Wysokość nagrody zależy również od stażu pracy. W przypadku górników świadczenie wynosi od 75% do 400% miesięcznej pensji i jest przyznawane co 5 lat, po przepracowaniu co najmniej 15 lat. Pracownicy służby cywilnej otrzymują nagrody jubileuszowe po przepracowaniu co najmniej 20 lat. Wymiar świadczenia wynosi:

 • 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,
 • 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,
 • 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,
 • 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,
 • 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy,
 • 400% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy.

Ile wynosi jubileuszówka za 30 lat pracy?

Wysokość jubileuszówki za 30 lat pracy zależy od przynależności do grupy zawodowej, której przysługują uprawnienia do tej nagrody. Przykładowo:

 • górnicy za 30 lat pracy otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • nauczyciele i pracownicy uczelni publicznych za 30 lat pracy otrzymują jubileuszówkę w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • pracownicy baletu mają prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy artystycznej. Ponadto, każdy następny 5-letni okres pracy zwiększa jej wysokość o 50%, aż do osiągnięcia 200% miesięcznego wynagrodzenia,
 • muzycy grający na instrumentach dętych, wokaliści i artyści chóru otrzymują jubileuszówki w tej samej wysokości co pracownicy baletu, ale po 15 latach pracy;
 • pozostali pracownicy niektórych instytucji kultury po 20 latach zyskują prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego. Kolejna nagroda ma wysokość 100%, a każdy następny 5-letni okres pracy zwiększa jej wysokość o 50%, aż do osiągnięcia 200%.

Czy jubileuszówka jest oskładkowana?

Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981611106) wynika, że nagrody jubileuszowe, które przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, nie podlegają oskładkowaniu. Od gratyfikacji przyznawanych z większą częstotliwością trzeba odliczyć składki ZUS. Premie regulaminowe uznaje się za przychód ze stosunku pracy, dlatego bierze się je pod uwagę, ustalając podstawę do określania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mogą otrzymywać również nagrody z tytułu jubileuszu firmy. Takie świadczenia, niezależnie od częstotliwości ich wypłacania, zawsze podlegają oskładkowaniu.

Czy jubileuszówka wlicza się do trzynastki?

Nagrody jubileuszowej nie bierze się pod uwagę obliczając podstawę trzynastki, podobnie jak innych wypłat otrzymanych przez pracownika w roku kalendarzowym, za który przysługuje mu trzynasta pensja. Są wśród nich także:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, czas opieki nad dzieckiem, wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki,
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne, rentowe lub inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971601080).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – jak obliczyć trzynastą pensję

Czy jubileuszówka jest opodatkowana?

Nagroda jubileuszowa jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Wypłacana jest bowiem dzięki uzyskaniu przez pracownika w trakcie zatrudnienia określonego stażu pracy u pracodawcy wypłacającego jubileuszówkę. Nagroda jubileuszowa - Jako przychód pracownika ze stosunku pracy - nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. 

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf).

Czy jubileuszówka wlicza się do emerytury?

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wlicza się następujące składniki przychodu:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody czy ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Nie wlicza się do niej natomiast składników, od których pracodawca nie opłaca składek. Należą do nich:

 • nagrody jubileuszowe przysługujące nie częściej niż co 5 lat,
 • odprawy pieniężne przysługujące w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
 • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • wypłaty na cele socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

W związku z tym ZUS nie wlicza wymienionych powyżej składników do podstawy wymiaru emerytury. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981611106).

Jak udokumentować okresy składkowe?