Kto może pracować w ramach kontraktu managerskiego?

Kontrakt managerski, zwany także umową o zarządzanie, jest umową cywilnoprawną, na mocy której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu. Źródłem prawnym dla umów kontraktowych jest zasada swobody umów, opisana w art. 353 kodeksu cywilnego. Ten typ zatrudnienia jest popularny zarówno wśród właścicieli prywatnych firm, jak i w przedsiębiorstwach państwowych oraz jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

https://zielonalinia.gov.pl/-/kontrakt-menedzerski-59770

Co powinien zawierać kontrakt managerski?

Kontrakt managerski to dokument, w odniesieniu do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Może być kształtowany właściwie w dowolny sposób, oczywiście pod warunkiem, że zawarte w nim zapisy nie będą stały w sprzeczności z obowiązującym prawem. Zarówno podmiot oddający przedsiębiorstwo w zarząd, jak i osoba przyjmująca takie zlecenie, mają możliwość negocjowania warunków kontraktu w sposób najbardziej odpowiedni dla własnych interesów. Dokument ten reguluje kwestie, takie jak:

 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki managera,
 • zadania managera oraz kryteria, na podstawie których będzie oceniana efektywność wykonanej przez niego pracy,
 • składniki wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia otrzymywane przez managera,
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań,
 • sposoby rozwiązania kontraktu,
 • zakaz konkurencji,
 • tajemnica przedsiębiorstwa.

Kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć przed podpisaniem?

Rodzaje kontraktów managerskich

Istnieją cztery rodzaje kontraktów managerskich. W zależności od tego, jaki podmiot zleca osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzanie przedsiębiorstwem, rozróżnia się:

 • kontrakt managerski w przedsiębiorstwach państwowych – jest to wyjątkowy rodzaj umowy kontraktowej, bo w odniesieniu do niej stosuje się nie przepisy kodeksu cywilnego, a ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Zgodnie z nimi osobą zarządzającą może zostać osoba fizyczna lub prawna, a do jej zadań należy wdrażanie i przeprowadzanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz bieżące zarządzanie.
 • kontrakt managerski w prywatnych spółkach kapitałowych – jest to umowa nienazwana, więc przy każdorazowym jej zawieraniu konieczne jest precyzyjne określenie wzajemnych zobowiązań i oczekiwań podmiotu oddającego przedsiębiorstwo w zarząd i osoby podejmującej się realizacji tego zadania.
 • kontrakt managerski w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa – przy jego zawieraniu wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacji oraz przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji.
 • umowa o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Kontrakt managerski – kalkulator wynagrodzenia

Wynagrodzenie managera zatrudnionego na podstawie kontraktu jest opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wielu względów taka forma współpracy jest korzystna dla zarządcy. Zapewnia dużą swobodę działania i nie narzuca sztywnych ram. Wymaga jednak sporej odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu powierzonych zadań.