Milczące przedłużenie umowy o pracę – co należy wiedzieć?

Z milczącym przedłużeniem umowy o pracę mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca i pracownik wyrażą zamiar kontynuowania współpracy na podstawie umowy o pracę i określonych w niej warunkach po jej formalnym wygaśnięciu, jednak bez potwierdzenia tej umowy na piśmie.

Podanie o przedłużenie umowy - ABC

Milczące przedłużenie umowy o pracę w świetle przepisów prawnych

W odniesieniu do umów zawartych w formie ustnej lub w sposób dorozumiany stosowany jest art. 60 kodeksu cywilnego. Podstawą takiej kwalifikacji jest art. 300 kodeksu pracy, zgodnie z którym: „W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego”. W praktyce oznacza to tyle, że umowę uznaje się za ważną nawet wtedy, gdy nie została ona zawarta w formie pisemnej. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. W porozumieniu powinno się uzgodnić najważniejsze kwestie, do których zaliczają się:

  • rodzaj umowy,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • wynagrodzenie za pracę.

Choć nie wynika to wprost z przepisów prawa, to na podstawie orzecznictwa sądowego (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2003 roku sygn. I PK 633/02 i z dnia 20 czerwca 2007 roku sygn. I BP 64/06) można wysnuć wniosek, że interesy osób wykonujących polecenia służbowe mimo formalnego wygaśnięcia umowy o pracę podlegają ochronie. Dyskryminacja płacowa czy trudności z wyegzekwowaniem należnych świadczeń to tylko niektóre spośród zjawisk, z jakimi mogą się spotkać osoby znajdujące się w takiej sytuacji. Pracownik, który pomimo zakończenia okresu obowiązywania kontraktu nadal wykonuje pracę i robi to na wyraźne polecenie przełożonego, może wystąpić do sądu o ustalenie stosunku pracy oraz domagać się przed odpowiednimi organami wypłaty wynagrodzenia i udzielenia należnego urlopu. Jeśli przełożony nie szanuje umowy między nim i pracownikiem i pomimo wykonywania pracy przez podwładnego uchyla się od wypłaty wynagrodzenia, postępuje niezgodnie z art. 22 § 1 k.p.

Państwowa Inspekcja Pracy – sprawdź, kiedy możesz ją wezwać

Rola asertywności w życiu zawodowym

Większości pracowników zależy na poczuciu pewności i spokoju, jakie daje pisemna umowa regulująca zasady zatrudnienia. Jeśli przełożony nie dopełnia swoich obowiązków w tym zakresie, warto poprosić go o rozmowę i wyjaśnienie sytuacji. Gdy szef nie wykaże dobrej woli i chęci rozwiązania problemu w sposób korzystny dla obu stron, to tylko asertywna postawa pracownika może uchronić go przed przystaniem na niezadowalające warunki pracy. Oczywiście wzajemne zaufanie jest podstawą poprawnych relacji, co nie oznacza, że nie powinno się zadbać o pisemne zabezpieczenie warunków umowy.