Model DISC – jakim typem osobowości jesteś?

Model DISC to dzieło amerykańskiego psychologa Williama Marstona, który na podstawie swoich badań i obserwacji wyodrębnił cztery typy osobowości – dominującą (Dominant – D), inspirującą (Influencing – I), stabilną (Steady – S) oraz rozważną (Cautious – C). 

Samotniczy, czujny, wrażliwy... Typ osobowości a praca

Opisane przez Marstona modele osobowości mieszczą się w zakresie czterech głównych grup temperamentów, tworzących dwie przeciwstawne sobie pary. Pierwsza para, odnosząca się do postawy wobec innych, dzieli ludzi na ekstrawertycznych, otwartych na kontakty (Outgoing) oraz introwertycznych podchodzących do otoczenia z rezerwą (Reserved). Druga para wprowadza podział ludzi na takich, którzy są bardziej zorientowani na kontakty z innymi (People Orientated) oraz takich, którzy skupiają się na zadaniach do wykonania (Task Orientated). Specjaliści HR często korzystają z opracowanego przez amerykańskiego naukowca modelu, by móc jak najtrafniej formować grupy pracowników do realizacji konkretnych projektów.

Osobowość dominująca

Pracownicy o osobowości dominującej łączą w sobie postawę otwartości na innych i nastawienia na zadania. Pracują szybko, bo chcą szybko widzieć efekty swoich działań. Niestraszne są im wyzwania, a w sytuacjach, kiedy konieczne jest wzięcie na siebie wysokiego ryzyka, nie tracą głowy. Są gotowi dać dużo z siebie, ale oczekują, że ich starania zostaną dostrzeżone i nagrodzone. Mają predyspozycje do pełnienia roli lidera, jednak ich silna orientacja na cel wymaga tego, by sprawowano nad nimi pewną kontrolę. Musi to być jednak robione w sposób dyskretny, gdyż poczucie wolności w działaniu jest dla nich również bardzo istotne. Pracownik o osobowości dominującej to pracownik mobilny, który ceni elastyczny czas pracy i nie uchyla się przed przyjmowaniem na siebie wymagających zadań.

Różne typy osobowości – czy można współpracować mimo różnic?

Osobowość inspirująca

Praca w grupie i realizacja zadań, w których liczy się pomysłowość, kreatywność i inwencja – to najlepsze środowisko dla osób posiadających osobowość inspirującą. Tacy pracownicy mają naturalne zdolności liderskie, ponieważ swoim zaangażowaniem i autentyczną pasją są w stanie „porwać” pozostałych członków zespołu. Dodatkową motywację stanowi dla nich poczucie odpowiedzialności za innych.

Osobowość stabilna

Cechy, które najlepiej opisują pracowników ze stabilną osobowością, to:

  • solidność,
  • lojalność,
  • brak chęci wyróżniania się na tle grupy,
  • dbanie o dobro grupy poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków,
  • dbanie o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Osoby znajdujące się w tym gronie są nastawione na innych i powściągliwe w działaniu. Cenią spokój i poczucie bezpieczeństwa, przy czym za swoją dobrą pracę oczekują nagrody.

Osobowość rozważna

Pracownicy o osobowości rozważnej dużo efektywniej i skuteczniej pracują samodzielnie niż w grupie. Ich postawę cechuje nastawienie na realizację celu i powściągliwość w kontaktach z innymi. Ważny jest dla nich rozwój, więc docenią możliwości pogłębiania swoich kompetencji podczas szkoleń i kursów. 

A czy Tobie udało się wyodrębnić podobne wzorce zachowań wśród swoich kolegów?