Praca na wysokości – co warto wiedzieć?

Prace wykonywane na wysokości wiążą się ze sporym ryzykiem i są uznawane za szczególnie niebezpieczne. Pracodawca, który oferuje zatrudnienie w takich warunkach, powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednie, zgodne z przepisami BHP środowisko pracy. Osoby pracujące na wysokości muszą posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dotyczących wykonywania obowiązków. 

Praca na wysokości w świetle prawa

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, za pracę na wysokości uznaje się tę, która jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Do tej kategorii nie zaliczają się z kolei prace na powierzchni (niezależnie od jej wysokości), która jest z każdej strony otoczona ścianami pełnymi lub ścianami z oknami oszklonymi, mającymi co najmniej 1,5 metra wysokości, albo została wyposażona w inne stałe elementy konstrukcyjne stanowiące skuteczną ochronę przed upadkiem z wysokości. 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97521/10%20ul%20prace%20na%20wysokosci.pdf

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników podczas organizowania pracy na wysokości?

Zakwalifikowanie prac na wysokościach jako szczególnie niebezpiecznych pociąga za sobą pewne konsekwencje, szczególnie dla pracodawców, na których spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków podczas wykonywania zleconych zadań. Aby zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniem dla zdrowia i życia, pracodawca powinien m.in.:

  • wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami,
  • zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • zadbać o to, by każdy pracownik przed rozpoczęciem prac został właściwie poinstruowany i przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.

Praca na wysokościach bywa groźna dla wykonujących ją osób, dlatego pracodawca powinien tym bardziej zadbać o zabezpieczenie szeroko rozumianego dobrego interesu swoich podwładnych. Dochód gwarantowany, świadczenia oraz dodatkowe ubezpieczenia – to wszystko sprawia, że jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, pracownik nie zostanie bez środków do życia.

5 rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc pracować na wysokościach?

Praca na wysokościach z pewnością nie jest odpowiednia dla każdego. Aby ją wykonywać, trzeba przede wszystkim cieszyć się dobrym zdrowiem i być wolnym od lęku wysokości. Predyspozycje w tym kierunku określa lekarz podczas szczegółowego badania. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy na wysokościach, jeśli nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań. Niezbędne jest także odbycie szkolenia bhp i instruktażu stanowiskowego. Konieczny jest też dostęp do odpowiednich środków ochrony. 

Jeśli masz wątpliwości, czy praca na wysokościach jest odpowiednie dla Ciebie, skorzystaj z porad fachowców i konsultacji z doświadczonymi osobami.