Praca podczas urlopu – czy jej wykonywanie jest dozwolone?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który powinien być przeznaczony na regenerację. W przepisach nie ma informacji na temat braku możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych podczas urlopu, natomiast znajduje się tam wzmianka o zakazie konkurencji. Zgodnie z kodeksem pracy możliwa jest praca na rzecz innego pracodawcy w trakcie urlopu bezpłatnego. 

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje mu wynagrodzenie – świadczy o tym art. 152 § 1 kodeksu pracy. Co istotne, nie ma możliwości zrzeczenia się tego prawa. W przypadku osoby, która podejmuje pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje się z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Wynika to z art. 153 § 1 wspomnianej ustawy.

Urlop wypoczynkowy - oto dowody, dlaczego warto z niego korzystać

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od czasu zatrudnienia. Na 20 dni odpoczynku mogą liczyć pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat, natomiast osoby, które świadczą pracę co najmniej 10 lat, mają prawo do urlopu wypoczynkowego trwającego 26 dni – mówi o tym art. 154 § 1 kodeksu pracy. Do okresu zatrudnienia wlicza się:

  • maksymalnie 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
  • maksymalnie 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
  • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
  • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
  • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
  • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Wyżej wymienione okresy nie podlegają sumowaniu podczas ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Czy pracownik może wykonywać pracę podczas urlopu?

W przepisach prawa pracy nie została zawarta informacja na temat zakazu wykonywania obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu. Pracownik nie może jednak wykonywać pracy u tego samego pracodawcy, który udziela ma urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać też o tym, że art. 1011 § 1 kodeksu pracy opisuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz firmy prowadzącej taką działalność. 

Praca u innego pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego

Według art. 1741 § 1 kodeksu pracy pracodawca może udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Co istotne, pracownik musi wyrazić na piśmie swoją zgodę na przedstawione rozwiązanie. Należy pamiętać o tym, że wykonując obowiązki na rzecz właściciela drugiej firmy, także trzeba odprowadzić odpowiedni procent podatku od wynagrodzenia. Pensja brutto, do której zaliczane są np. premie i nadgodziny, pomniejszana jest m.in. o podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. 

Urlop bezpłatny w pytaniach i odpowiedziach