Pracujesz na etacie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały dokładnie opisane w kodeksie pracy. Warto przestudiować ten dokument, bo – jak mówi rzymska maksyma – nieznajomość prawa szkodzi. Im bardziej jesteśmy świadomi tego, co nam wolno, a czego powinniśmy się wystrzegać podczas wykonywania obowiązków zawodowych, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że na drodze zawodowej spotkają nas przykre niespodzianki.

Podstawowe obowiązki pracownika

Z rozdziału II Kodeksu pracy, a konkretnie z art. 100, można się dowiedzieć, że do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami zapisanymi w umowie o pracę. Obowiązki pracownika to także:

 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

Do najważniejszych obowiązków pracownika należy też stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie prawa ma pracownik?

Każdy pracownik posiada określone prawa. Za ich złamanie mogą grozić pracodawcy prawne konsekwencje. Kodeks pracy określa je szczegółowo. Wśród najważniejszych przywilejów, jakie posiada pracownik, można wymienić:

 • prawo do poszanowania godności;
 • prawo do jednakowego wynagrodzenia za wykonywanie tej samej pracy i bycia traktowanym na równi z innymi pracownikami, bez względu na wiek, płeć, rasę, przynależność religijną i narodową, stan zdrowia, orientację seksualną, przekonania polityczne czy pochodzenie etniczne;
 • prawo do wynagrodzenia (zmiany w wysokości wynagrodzenia, takie jak np. potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracowników, mogą zostać wprowadzone tylko w ściśle określonych sytuacjach, które opisano m. in. w art. 87 i 108 Kodeksu pracy);
 • prawo do urlopu;
 • prawo do bezpiecznych warunków pracy;
 • prawo do tworzenia organizacji pracowniczych, mających na celu ochronę pracowników i dbanie o to, by przysługujące im prawa były przestrzegane przez przełożonych;
 • prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji.

7 zasad prawa pracy

Najbardziej przyjazne i atrakcyjne z punktu widzenia pracowników firmy to takie, w których przywiązuje się dużą wagę do przestrzegania praw pracowników i dba się o satysfakcję oraz motywację personelu.