Przykłady nagród uznaniowych stosowanych przez pracodawców

Na nagrody uznaniowe mogą liczyć pracownicy, którzy w sposób szczególny angażują się w realizację obowiązków i wykazują się inicjatywą oraz ponadprzeciętną efektywnością i kreatywnością. Bony zakupowe, vouchery na wycieczkę i karnety – to przykłady nagród przyznawanych przez pracodawców. 

Nagrody uznaniowe w świetle przepisów prawnych

Z art. 105 kodeksu pracy wynika, że nagroda uznaniowa jest przyznawana pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy i podnoszenie wydajności oraz jakości pracy. Jak sama nazwa wskazuje, nagroda ma charakter uznaniowy, co oznacza, że pracodawca przyznaje ją według własnego uznania. Pracownik nie może zatem rościć sobie do niej praw, chyba że zajdą przesłanki uzasadniające takie działanie. O uzasadnionych powodach można mówić np. w sytuacji, gdy pracodawca przyzna nagrodę uznaniową jednej grupie pracowników, a drugą pominie, nie podając przy tym żadnego konstruktywnego wyjaśnienia. Jeśli zasługi obu grup przy realizacji konkretnego projektu były obiektywnie zbliżone, a pracodawca nagradza tylko jedną z nich, to dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników. Mówią o tym m.in. art. 94 i art. 112 kodeksu pracy.

https://dsc.kprm.gov.pl/kryteria-podzialu-i-przyznawania-nagrod-oraz-sposob-dokonywania-oceny

Nagrody uznaniowe – w jakiej formie są przekazywane?

Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej. O ile w tym pierwszym przypadku nie ma zbyt dużego pola manewru, o tyle w przypadku nagród rzeczowych pracodawcy mają niemal nieograniczone możliwości. Można obdarować pracownika na przykład:

  • bonami zakupowymi,
  • karnetem na zajęcia sportowe lub biletami na wydarzenia kulturalne, sportowe czy muzyczne,
  • markowym piórem wiecznym,
  • zegarkiem renomowanej firmy,
  • voucherem na zagraniczną wycieczkę,
  • nowym smartfonem, laptopem lub innym urządzeniem przydatnym w codziennym życiu.

Różnica między nagrodą uznaniową a premią

Nagroda uznaniowa wręczona w formie pieniężnej nie jest tożsama z premią. Różnica między tymi dwoma typami świadczeń pozapłacowych jest zasadnicza. Nagroda uznaniowa nie ma charakteru roszczeniowego, co oznacza, że decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania nie podlega kontroli sądowej (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nagroda została już przyznana, ale wstrzymano jej wypłatę lub wręczenie). Z kolei otrzymanie przez pracownika premii zależy od tego, czy spełni on przesłanki przewidziane w sporządzonym przez pracodawcę regulaminie premiowania. Oznacza to, że pracownik ma prawo domagać się przyznania premii, jeśli wypełni określone w dokumencie warunki. 

Premia uznaniowa - co to takiego?

Przyznawanie nagród uznaniowych to jeden z bardziej skutecznych sposobów motywowania pracowników. Podwładni, którzy czują, że ich wysiłki są dostrzegane i doceniane, podchodzą do swojej pracy z jeszcze większym zaangażowaniem.