Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Ile składek odprowadza pracodawca?

Przedsiębiorca zarejestrowany jako płatnik ZUS ma szereg praw i obowiązków (http://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/platnicy-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne). Do jego obowiązków należy m.in. ustalenie kwoty brutto Twojego wynagrodzenia oraz przekazanie stosownych sum na konto ZUS i urzędu skarbowego.

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – sprawdź, ile zarobisz

Wysokość składek ZUS została wskazana w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosi:

 • 19,52 % pensji brutto – składka emerytalna (pracodawca płaci 9,76% z własnych środków i potrąca 9,76% z wynagrodzenia pracownika),
 • 8% pensji brutto – składka rentowa (pracodawca płaci 6,5% z własnych środków i potrąca 1,5% z wynagrodzenia pracownika),
 • 0,4-3,6% pensji brutto – składka wypadkowa (pracodawca pokrywa całość z własnych środków),
 • 2,45% pensji brutto – składka chorobowa (pracodawca potrąca całość z wynagrodzenia pracownika),
 • 9% pensji brutto pomniejszonej o sumę składek na ubezpieczenia społeczne – składka zdrowotna (pracodawca potrąca całość z wynagrodzenia pracownika).

Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2019 r. a wysokość składek

Pracownicy etatowi mają zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. W 2019 r. wynosi ona 2250 zł brutto i dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników wykonujących obowiązki np. w ramach połowy etatu, minimalna pensja jest proporcjonalnie niższa i wynosi 1125 zł brutto. Zleceniobiorcy mają zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową, której wysokość w 2019 r. to 14,70 zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej w 2019 r.

Wzrost najniższej pensji krajowej sprawił, że osoby pracujące za taką stawkę oddają do ZUS więcej pieniędzy niż w 2018 r.:

 • 219,60 zł (9,76% z 2250 zł) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 33,75 zł (1,5% z 2250 zł) – na ubezpieczenie rentowe,
 • 55,13 zł (2,45% z 2250 zł) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 174,74 zł (9% z 1941,52 zł) – na ubezpieczenie zdrowotne.

łącznie: 483,22 zł

W 2018 r. składki odliczane od płacy minimalnej wynosiły:

 • 204,96 zł (9,76% z 2100 zł) – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 31,50 zł (1,5% z 2100 zł) – na ubezpieczenie rentowe,
 • 51,45 zł (2,45% z 2100 zł) – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 163,09 zł (9% z 1941,52 zł) – na ubezpieczenie zdrowotne.

łącznie: 451 zł  

Różnicę między wysokością wynagrodzenia brutto i netto ustalisz, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Opłacanie składek ZUS - po spełnieniu dodatkowych warunków - gwarantuje prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. emerytura, renta, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Informacje na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS znajdziesz na stronie instytucji: http://www.zus.pl/pl/swiadczenia.