Stawka godzinowa dla umowy-zlecenia

Umowa-zlecenie gwarantuje zleceniobiorcy minimalną stawkę godzinową, która w 2018 roku wyniesie 13,70 zł brutto. Wynagrodzenie poniżej ustalonej płacy minimalnej jest naruszeniem prawa.

Po co nam minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu?

Minimalną stawkę za godzinę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług ustalono po to, aby ograniczyć nadmierne wykorzystywanie umów cywilnoprawnych przez pracodawców. Regulacje wprowadzone z początkiem 2017 roku stanowią ochronę, zapewniając minimalny poziom wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie tego rodzaju umów. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę i powinna wzrastać wraz z nią. Ustalając minimalną stawkę, ustawodawca wprowadził nakaz wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc. Zleceniobiorcy i osoby świadczące usługi nie mogą się zrzec prawa do minimalnego wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Minimalną stawkę godzinową stosuje się w odniesieniu do osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez nią działalności. Zgodnie z ustawą, zleceniobiorcą lub świadczeniobiorcą, którego dotyczy minimalna stawka, jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub samozatrudniony – osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową i samodzielnie wykonuje zadania wynikające z umowy.

Komu nie przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy natomiast umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje wyłącznie zleceniobiorca, a przysługujące mu wynagrodzenie jest określone prowizyjnie, czyli zależne od rezultatów wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Wyłączenie z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę odnosi się ponadto do rodzinnych domów pomocy oraz świadczenia usług w zakresie wykonywanej osobiście, ciągłej całodobowej opieki nad osobą lub grupą osób. Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy także umów-zleceń o charakterze prywatnym, zawartych pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Minimalna stawka w 2018 roku

W 2018 r. minimalna stawka dla umów-zleceń oraz świadczenia usług wyniesie 13,70 zł brutto za godzinę pracy. Jest to wzrost o 70 gr. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynagrodzenie powinno być określone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość - za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług - nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Należy pamiętać, że osoby wykonujące działalność na podstawie umów cywilnoprawnych mają obowiązek ewidencjonowania godzin, w których wykonują powierzone czynności. Przepisy prawne nie narzucają sposobu ewidencji, dając stronom swobodę w tym zakresie. Ustalenia dotyczące czasu pracy powinny być uregulowane w umowie lub przekazywane zleceniodawcy przez zleceniobiorcę w formie pisemnej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych i podlega karze grzywny do 30 tys. zł.