Stawka godzinowa na umowie-zleceniu w 2018 roku

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi najniższe wynagrodzenie za pracę. W 2018 r. kwota, jaką powinien otrzymać pracownik etatowy, to 2100 zł brutto miesięcznie, a zleceniobiorca – 13,7 zł brutto za godzinę.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy

Zgodnie z art. 735 kodeksu cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy-zlecenia otrzymuje wynagrodzenie. Jego wysokość powinna być adekwatna do rodzaju pracy lub do obowiązujących stawek, jeśli nie została ustalona z wyprzedzeniem. Zapłata nie przysługuje, gdy wynika to z treści umowy lub z okoliczności jej zawarcia.

Zleceniobiorcom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, należy się minimalna stawka godzinowa. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). Prawo do niej mają:

    • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
    • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście wykonujące zadania wynikające z umowy.

Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,7 zł brutto.

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa/.   

Ile składek odprowadza pracodawca?

Od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy-zlecenie odprowadza się składki ZUS:

  • emerytalną (obowiązkowo),
  • rentową (obowiązkowo),
  • wypadkową (obowiązkowo),
  • chorobową (dobrowolnie, na wniosek zleceniobiorcy),
  • zdrowotną.

Zleceniodawca musi opłacić z własnych środków składkę emerytalną (9,76% wynagrodzenia brutto), rentową (6,5% wynagrodzenia brutto) i wypadkową (0,4-3,6 wynagrodzenia brutto, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia. https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kogo-obejmuje-ubezpieczenie-wypadkowe/) Oprócz tego reguluje składki na Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia brutto) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wynagrodzenia brutto). Te kwoty nie zmniejszają kwoty wynagrodzenia. Wysokość składek wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887).

Chcąc ustalić, ile zarobimy netto, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zbyt niskie wynagrodzenie – co zrobić?

Jeśli zleceniodawca oferuje nam stawkę niższą niż 13,7 zł brutto, możemy zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Forma dokonania zgłoszenia jest dowolna. Niezależnie od tego, czy zrobimy to osobiście, czy np. wyślemy list lub e-mail, nasze dane nie zostaną ujawnione. Inspektor może nałożyć na zleceniodawcę karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jeśli w trakcie kontroli ustali, że doszło do naruszenia prawa.