Świadectwo pracy – ABC

Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi przez byłego pracodawcę po ustaniu zatrudnienia. Należy wydać je nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy, jednak optymalną sytuacją jest taka, kiedy pracownik otrzymuje rzeczony dokument w ostatnim dniu pracy.

Pracodawca nie wydaje świadectwa pracy – sprawdź swoje prawa!

Tylko pracownicy, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mogą otrzymać świadectwo pracy. Ten dokument jest o tyle ważny, że bez niego nie można:

  • zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny,
  • obliczyć wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego i nagród jubileuszowych.

Świadectwo pracy – zmiany w 2019

Zmiany w kodeksie pracy, wprowadzone z dniem 7 września 2019 r., obejmują m.in. kwestie związane ze świadectwami pracy. Wydłużono z 7 do 14 dni termin, w którym pracownik, który dopatrzył się błędów w świadectwie pracy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dokonanie sprostowania. W przypadku decyzji odmownej ze strony pracodawcy pracownik zyskuje 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy. Jeśli chodzi o termin wydania świadectwa pracy, to w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami mówiącymi o tym, że pracodawca musi wydać świadectwo pracy niezwłocznie, kwestię tę uszczegółowiono. Aktualne przepisy mówią, co następuje:

„W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.”

Świadectwo pracy – do czego jest potrzebne?

Doprecyzowania doczekał się także art. 282 § 1, który mówi o sankcjach za nieterminowe wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę. Kara grzywny, zgodnie z najnowszymi przepisami, ma wynosić od 1000 do nawet 30 000 złotych. Zmiany w kodeksie pracy objęły również wzór świadectwa pracy. Wprowadzono także całkiem nowe prawo, dające pracownikowi możliwość wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy.

Jak uzyskać świadectwo pracy, jeśli zakład, który nas zatrudniał, przestał istnieć?

Potrzebne informacje na temat otrzymania tego rodzaju świadectwa można znaleźć na przykład na stronie: https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php

Nie trzeba zastanawiać się, jak rozwiązać umowę o pracę, by otrzymać świadectwo pracy. Ten dokument przysługuje pracownikowi bez względu na to, czy zakończył współpracę za porozumieniem, stron, czy też otrzymał zwolnienie dyscyplinarne. W tym ostatnim przypadku stosowna adnotacja znajdzie się jednak w świadectwie pracy.