Szkolenia pracownika w dniu wolnym

Pracodawca może nakazać nam, żebyśmy uczestniczyli w szkoleniu także w dniu, który jest dla nas wolny od pracy. Jeśli spełnimy polecenie szefa, to takie zajęcia będą wliczone do czasu pracy. Szkolenia powinny służyć zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na rzecz konkretnej firmy. Nie otrzymamy wynagrodzenia za dobrowolny udział w weekendowym szkoleniu.

Czas pracy - kp

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 128), czas pracy to okres, w którym pozostajemy do dyspozycji pracodawcy (w zakładzie pracy lub w innym, wyznaczonym miejscu). Ustawa jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.  

Zatrudniający ma prawo wydawać nam różne polecenia w czasie pracy. Może np. skierować nas na szkolenie, wypłacając nam wynagrodzenie w normalnej wysokości. Kursy, które odbywają się w dniu wolnym, wliczają się do czasu pracy jedynie w określonych sytuacjach - wtedy, gdy są obowiązkowe oraz kiedy wiążą się z nabywaniem umiejętności wymaganych przez pracodawcę. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04, OSNP z 2005, Nr 17, poz. 265).  

Wynagrodzenie nie należy się, jeśli udział w szkoleniu jest dobrowolny i nie wynika z naszych podstawowych obowiązków. Pracodawca może zdecydować się na pokrycie kosztów zajęć, które służą podniesieniu naszych kwalifikacji. Nie musi tego robić, tak samo jak nie jest zobowiązany do wypłacenia nam wynagrodzenia za czas uczestnictwa np. w weekendowym szkoleniu.   

Szkolenia a nadgodziny

Obligatoryjne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, przypadających w dniu wolnym, może zostać uznane za godziny nadliczbowe, nawet jeśli czas szkolenia jest krótszy niż dobowy wymiar czasu pracy. Za nadgodziny należy się płatny dzień wolny lub wynagrodzenie i (ewentualnie) dodatek. Przy ustalaniu prawa do dodatku uwzględnia się faktyczny czas zajęć szkoleniowych.       

Obliczanie wynagrodzenia za urlop – kalkulator

Możemy brać udział w szkoleniach również w trakcie urlopu. Otrzymujemy w tym czasie wynagrodzenie w takim wymiarze, w jakim przysługiwałoby nam, gdybyśmy wykonywali swoje obowiązki. Zasady określania wysokości wynagrodzenia za czas urlopu zostały zawarte w tzw. rozporządzeniu urlopowym. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie bierze się pod uwagę wszystkich składników pensji. Uwzględnia się tylko te elementy, które przysługują nam zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami wewnątrzzakładowymi. Chodzi m.in. o premie regulaminowe. Nie bierze się pod uwagę m.in.:

  • jednorazowych lub nieregularnych wypłat za spełnienie określonego zadania lub za osiągnięcie,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i za czas przestoju niezawinionego przez pracownika,
  • nagród jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego lub za inną usprawiedliwioną nieobecność,
  • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.