Twój szef spóźnia się z wypłatą? Sprawdź, co możesz zrobić

Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Jeśli szef spóźni się z wypłatą, pracownik ma prawo ubiegać się o odsetki za czas opóźnienia. Może również rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia i otrzymać odszkodowanie.

Wynagrodzenie za pracę – podstawowe informacje

Zgodnie z art. 13 kodeksu pracy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Wysokość pensji powinna być ustalona w taki sposób, by odpowiadała rodzajowi pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania. Uwzględnić należy także ilość oraz jakość świadczonej pracy. Ustalenia te wynikają z art. 78 § 1.

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu – w stałym, z góry ustalonym terminie. Pensję płatną raz w miesiącu należy wypłacić pracownikowi po ustaleniu jej pełnej wysokości. Nie może to nastąpić później niż w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli ustalony dzień jest wolny od pracy, wynagrodzenie powinno zostać wypłacone poprzedniego dnia. Regulacje te zostały zawarte w art. 85 § 1 – 3 kodeksu pracy. Art. 86 § 1 świadczy o tym, że pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie ustalonych w regulaminie pracy (albo innych przepisach prawa pracy). O obowiązku terminowej oraz prawidłowej wypłaty pensji mówi art. 94 pkt. 5. Pracodawca, który w ustalonym terminie nie wypłaca wynagrodzenia za pracę, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1).

Nieterminowe wynagrodzenie – odsetki dla pracownika

W przypadku spóźnionego wynagrodzenia pracownik może ubiegać się o otrzymanie odsetek od pracodawcy. Według art. 300 kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy należy stosować przepisy kodeksu cywilnego (nie mogą być one sprzeczne z zasadami prawa pracy). Art. 481 § 1 kodeksu cywilnego mówi o tym, że gdy dłużnik (w tej sytuacji pracodawca) spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wierzyciel (pracownik) może żądać odsetek za czas opóźnienia – nawet jeśli nie poniósł on żadnej szkody, a opóźnienie nie było winą dłużnika.

Najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 roku

Rozwiązanie umowy o pracę a spóźniona pensja

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia w ustalonym terminie. W takiej sytuacji szef dopuszcza się ciężkiego naruszenia najważniejszych obowiązków wobec osoby zatrudnionej w firmie. Co więcej, pracownikowi, który w takim przypadku rozwiąże stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość musi odpowiadać wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Jeśli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje za czas, do którego miał trwać stosunek pracy, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia. Powyższe regulacje wynikają z art. 55 § 11 kodeksu pracy.