Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

Czego dowiesz się z artykułu?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu
Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?
Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

Umowa przedwstępna – podstawa prawna i wzór dokumentu

Umowa przedwstępna o pracę jest dokumentem, którego nie przewiduje kodeks pracy, natomiast jest regulowana przed kodeks cywilny (art. 300). Jest to tzw. przyrzeczenie umowy – obie strony zobowiązują się, że w przyszłości zawrą określoną umowę, której obecne podpisanie jest z różnych przyczyn niemożliwe.

Jak powinien wyglądać wzór przedwstępnej umowy o pracę? Porozumienia zawierane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie mają ściśle określonej formy i treści. W umowie przedwstępnej powinny się jednak znajdować kluczowe elementy umowy przyrzeczonej (w tym przypadku umowy o pracę), tzn.:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wysokość wynagrodzenia adekwatna do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji pracownika (z wyszczególnieniem wszystkich składników pensji),
  • wymiar czasu pracy.

W dokumencie można uwzględnić również przewidywany termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Strony nie mogą się domagać zawarcia umowy o pracę po  roku od podpisania umowy przedwstępnej, ponieważ po upływie tego czasu roszczenie wygasa.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

Jak wypowiedzieć umowę przedwstępną o pracę?

Zawarcie umowy przedwstępnej jest wiążące dla obu stron. Ma zabezpieczyć zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych chcemy skorzystać z rozwiązania umowy przedwstępnej o pracę. Czy taki sposób jej zakończenia jest w ogóle możliwy?

W teorii – jak najbardziej. Aby jednak móc skorzystać z takiej opcji, konieczne jest wcześniejsze umieszczenie na umowie przedwstępnej z pracownikiem oraz z pracodawcą specjalnego zapisu, według którego strony zobowiązują się do uznania wyznaczonego okresu rozwiązania umowy. W tym wypadku jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy przedwstępnej o pracę za porozumieniem stron.

| Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Zerwanie umowy przedwstępnej – jakie są skutki?

W wyniku różnych sytuacji zdarza się również niewywiązanie się z umowy przedwstępnej. Skutkiem takiego postępowania jest możliwość dochodzenia praw przez pracownika na drodze sądowej lub domaganie się odszkodowania (jeśli umowę zerwał pracodawca).

Odszkodowanie przysługuje również zatrudniającemu w przypadku, kiedy niedoszły pracownik nie dotrzymał warunków umowy przedwstępnej o pracę. Kara umowna za takie działania zapisana jest w dokumencie. Wysokość kary powinna być adekwatna do utraconych przez pracownika zarobków lub do kosztów poniesionych przez pracodawcę, np. w związku z przeprowadzeniem wieloetapowego procesu rekrutacyjnego. Pracownik może się domagać obniżenia kary za zerwanie umowy przedwstępnej, jeśli jej wysokość jest wygórowana. Roszczenie przedawnia się po upływie roku od zawarcia umowy.

| Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

 

Warto zdecydować się na zawarcie umowy przedwstępnej już w trakcie okresu wypowiedzenia w dotychczasowej pracy. Jest to bowiem gwarancja, że zatrudnienie w nowej firmie zostanie sfinalizowane w określonym czasie. Zabezpieczony jest także pracodawca, który wie, że zyska nowego, wartościowego pracownika.