Urlop szkoleniowy – kiedy pracodawca powinien Ci go udzielić?

Do udzielenia urlopu szkoleniowego zobowiązany jest pracodawca, który zgodził się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub sam zainicjował tego typu działania. Na długość urlopu wpływa rodzaj egzaminu, do jakiego będzie przystępować osoba uzupełniająca swoją wiedzę oraz umiejętności. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - definicja

Zgodnie z art. 1031 § 1 kodeksu pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie albo uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Ułatwianie osobom zatrudnionym w firmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem pracodawcy, co wynika bezpośrednio z art. 17.

Należny urlop szkoleniowy – w jakim przypadku?

Urlopu szkoleniowego powinien udzielić pracodawca, który zainicjował lub wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika. Świadczy o tym art. 1031 § 2 pkt 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe (czyli zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą) przysługuje urlop szkoleniowy.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

Prawa uczącego się pracownika

Pracownikowi, który dokształca się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, przysługuje prawo do zwolnienia z całości albo części dnia pracy, by uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach i punktualnie na nie przybyć. Wynika to z art. 1031 § 2 pkt 2 kodeksu pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz czas zwolnienia z pełnego dnia pracy lub jego części.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni będące dla pracownika dniami pracy. Jego długość jest uzależniona od rodzaju egzaminu, do którego przystępuje dana osoba. Na podstawie art. 1032 § 1 kodeksu pracy wynosi ona:

  • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych;
  • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu maturalnego;
  • 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  • 21 dni (w ostatnim roku studiów) – w celu przygotowania pracy dyplomowej, a także przygotowania się oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Czy pracodawca może ponosić koszty kształcenia?

Pracodawca może udzielić wsparcia finansowego pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę oraz umiejętności, np. w postaci pokrycia kosztów nauki, przejazdów, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych. Wynika to z art. 1033 kodeksu pracy.

Urlop bezpłatny na szkolenie

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie odbywa się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, to kształcącemu się pracownikowi nie przysługuje urlop szkoleniowy. Mimo to może on zostać zwolniony z części lub całości dnia pracy - bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Innym rozwiązaniem jest udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę -w wymiarze ustalonym na drodze porozumienia między uczącą się osobą a szefem.

 Powyższe ustalenia wynikają z art. 1036 kodeksu pracy. 

Szkolenie poza godzinami pracy – obowiązek czy przywilej?