Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat outsourcingu kadrowo-płacowego

Outsourcing kadrowo-płacowy to powierzenie zewnętrznej firmie obowiązków związanych z obsługą kadr i płac. Takie rozwiązanie sprawia, że w przedsiębiorstwie nie muszą być zatrudnieni specjaliści zajmujący się na przykład naliczaniem wynagrodzeń czy planowaniem szkoleń z zakresu BHP. Firma przetwarzająca dane musi zobowiązać się do zachowania ich w tajemnicy. 

Outsourcing kadrowo-płacowy – co to takiego?

Outsourcing kadrowo-płacowy polega na zleceniu zewnętrznej firmie wykonywania usług dotyczących kadr oraz płac. Dzięki temu pracodawca może zrezygnować ze stanowisk administracyjnych w swojej firmie, a co za tym idzie – doprowadzić do redukcji kosztów. Przy tego typu rozwiązaniu nie musi on przeznaczać środków finansowych na szkolenie pracowników zajmujących się kadrami i płacami (np. specjalisty ds. kadr i płac czy specjalisty ds. HR) ani na oprogramowanie niezbędne do realizowania zadań administracyjnych.

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac

Outsourcing kadrowy – co wchodzi w jego zakres?

Zadania realizowane w ramach outsourcingu kadrowego to m.in.:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników przedsiębiorstwa;
 • sprawdzanie ważności szkoleń m.in. z zakresu BHP;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników;
 • przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, np. umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz świadectw pracy;
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie – wstępne, okresowe, a także kontrolne;
 • monitorowanie czasu pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
 • sporządzanie instrukcji oraz rozporządzeń;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań.

Jakie zadania realizowane są w ramach outsourcingu płacowego? 

Outsourcing płacowy obejmuje m.in. następujące zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem nie tylko przepisów prawa, ale również regulaminu pracy;
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach;
 • przygotowywanie listy płac;
 • sporządzanie pasków płacowych;
 • przygotowywanie dokumentów podatkowych;
 • wypłacanie wynagrodzenia pracownikom przedsiębiorstwa;
 • pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych, a także dostarczanie ich do ZUS;
 • obliczanie zasiłków i wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Outsourcing kadrowo-płacowy a ochrona danych osobowych

Według art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obróbka danych przez podmiot przetwarzający (w tym przypadku firmę outsourcingową) odbywa się na podstawie umowy wiążącej go z administratorem (pracodawcą zlecającym zewnętrznej firmie obsługę kadr i płac). W dokumencie powinny być określone: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter oraz cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których te dane dotyczą. W umowie muszą być również zawarte prawa i obowiązki administratora. Z art. 28 ust. 3 lit. b wynika, że firma outsourcingowa ma obowiązek zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy. Może również upewnić się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.