Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

Czego dowiesz się z artykułu?

Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku
Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności
Zmiana pracodawcy a urlop i wynagrodzenie za niepełny miesiąc
Nowa praca a urlop
Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie na niepełny miesiąc – kalkulator

Prawo do wynagrodzenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Pensja należy Ci się również wtedy, gdy przepracujesz tylko część miesiąca, np. ze względu na chorobę lub rozwiązanie umowy. Sprawdź, jak przebiega wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku, a także wyliczenie wynagrodzenia za niepełny miesiąc pracy.

Obliczanie wynagrodzenia krok po kroku

Pensja pracownika nie może być niższa niż płaca minimalna, której wysokość jest waloryzowana raz w roku. W 2020 roku kwota najniższego wynagrodzenia za pracę wynosi 2600 zł brutto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin. Jak wygląda obliczenie wynagrodzenia netto krok po kroku?

1. Określ wysokość składek na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne (9,76% z 2600 zł, czyli 253,76 zł),
 • rentowe (1,5% z 2600 zł, czyli 39,00 zł),
 • chorobowe (2,45% z 2600 zł, czyli 63,70 zł).

2. Oblicz podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, tzn. od kwoty wynagrodzenia brutto odejmij sumę składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku najniższej krajowej podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne to 2243,54 zł. Wysokość składki to 9% podstawy, czyli 201,92 zł.

3. Ustal wysokość zaliczki na podatek dochodowy – zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.

4. Od wynagrodzenia brutto odejmij:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby

W trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe. Otrzymujesz je przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Jego wysokość to 80% lub 100% podstawy – czyli przeciętnych pensji uzyskiwanych przez 12 pełnych miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby. Od 34. dnia niezdolności do pracy możemy korzystać z zasiłku chorobowego przysługującego w wysokości 70%, 80% lub 100% podstawy. Maksymalny okres pobierania zasiłku to 182 lub 270 dni. Po upływie tego czasu pracownikowi należy się świadczenie rehabilitacyjne. Ze środków zgromadzonych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca się również zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy.

Podczas liczenia wynagrodzenia należy uwzględnić wysokość świadczeń należnych za czas choroby. Jest ona wskazana w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności

Za czas wskazany w zwolnieniu lekarskim należy Ci się wynagrodzenie chorobowe. Za pozostałe dni otrzymasz odpowiednio pomniejszoną pensję, której wysokość wynika z umowy o pracę. Aby obliczyć wymiar płacy za część miesiąca, trzeba:

 • podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez liczbę godzin, które mieliśmy do przepracowania w określonym miesiącu,
 • pomnożyć uzyskany wynik przez liczbę godzin, których nie zdołaliśmy przepracować,
 • odjąć wynik od pensji, która należałaby się nam za cały miesiąc.

Zmiana pracodawcy a urlop i wynagrodzenie za niepełny miesiąc

Zostałeś zatrudniony na zastępstwo? Odszedłeś z firmy bez wypowiedzenia lub za porozumieniem stron i od razu rozpocząłeś pracę w nowym miejscu? Pracodawcy czasami decydują się na zatrudnienie pracownika w połowie miesiąca. Jeśli chcesz poczuć się pewniej, bo nie wiesz, jaka pensja wpłynie na Twoje konto, sprawdź, jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek. Pracownikowi, który nie przepracował pełnego roku, przysługuje urlop proporcjonalny. Kalkulator, za pomocą którego przeprowadzisz naliczanie urlopu w nowej pracy, przedstawiamy poniżej.

Praca na etacie gwarantuje prawo do 20- lub 26-dniowego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli przenosisz się do nowej firmy, pracodawca powinien umożliwić Ci wykorzystanie dni wolnych. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy udzielenie urlopu za przepracowany miesiąc jest niemożliwe. W takich okolicznościach przysługuje Ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w różnych okolicznościach ustawodawca uregulował w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927 ze zm.).

Nowa praca a urlop

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Kalkulator jest bardzo prosty. Urlop jest proporcjonalny do liczby przepracowanych miesięcy. Ile przypada urlopu na miesiąc? Za każdy przysługuje Ci 1/12 z 20 lub 26 dni. Wynik zaokrągla się w górę. A co z urlopem za niepełny miesiąc? Jeśli pracowałeś w danym miejscu np. przez 14 dni, również zyskujesz prawo do płatnych dni wolnych w wymiarze 1/12 z 20 albo 26 dni. Jeśli rozpoczniesz pracę u nowego pracodawcy 15 marca, to wówczas:

 • urlop za marzec rozlicza poprzedni pracodawca, u którego pracowałeś do 14 marca (prawo do urlopu nabywamy 1 dnia każdego miesiąca)
 • nowy pracodawca przelicza urlop z uwzględnieniem już wykorzystanego urlopu – wiedzę o tym czerpie ze świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy.

Zgodnie z art. 1552a § 3 k.p. jeżeli rozwiązanie stosunku pracy i nawiązanie kolejnego z nowym pracodawcą następuje w tym samym miesiącu, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje poprzedni pracodawca. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której zarówno poprzedni pracodawca, jak i obecny w rozliczeniach urlopu biorą pod uwagę miesiąc, w którym pracownik zmienił pracę (wówczas następuje przekroczenie wymiaru urlopu o 2 dni). Nowy pracodawca przelicza urlop od kolejnego miesiąca i bierze pod uwagę świadectwo pracy, aby uzyskać sumę 20 dni urlopowych rocznie.

Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie na niepełny miesiąc – kalkulator

Czy istnieje kalkulator wynagrodzeń za niepełny miesiąc? Takiego narzędzia jeszcze nie stworzono, ale możemy samodzielnie obliczyć płacę należną za przepracowanie części okresu rozliczeniowego. Od świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego nie odlicza się składek ZUS. Wysokość podatku dochodowego zależy bowiem od tego, czy np. zasiłek chorobowy pobieraliśmy przez cały okres rozliczeniowy. Informacje na ten temat znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wyliczyć wynagrodzenie? Chcąc ustalić, jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniami brutto i netto, warto skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl.