Wypłata wynagrodzenia w obcej walucie

Pracodawcy i pracownicy w Polsce mogą rozliczać się nie tylko w złotówkach – gotówkowo lub bezgotówkowo. Wypłacając wynagrodzenie w obcej walucie, zatrudniający powinni przeliczać należność na podstawie kursu średniego, podawanego przez NBP. Pensja polskiego pracownika, niezależnie od tego, w jakiej formie jest wypłacana, nie może być niższa niż płaca minimalna wyrażona w kwocie brutto.      

Pensja w dolarach, euro itd. – podstawa prawna

Przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii wypłaty wynagrodzenia w walucie obcej. W takiej sytuacji obowiązuje kodeks cywilny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093) i ustawa dewizowa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021411178). Można wypłacać pensję w obcej walucie, o ile wynika to z treści umowy o pracę. Rodzaj umowy lub miejsce wykonywania pracy nie mają znaczenia. Wypłatę w tej formie mogą otrzymywać osoby wykonujące obowiązki zarówno na podstawie umowy na okres próbny, jak i umowy zawartej na czas nieokreślony. Strony mają prawo w każdej chwili odstąpić od wypłaty pensji w obcej walucie.    

Jak przeliczać wynagrodzenie?

Zasady przeliczania określonych kwot na złotówki znajdują się w art. 358 kodeksu cywilnego. Wartość euro, korony czeskiej oraz innych walut ustala się na podstawie kursu średniego podawanego przez Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx). Należy uwzględnić stawkę obowiązującą w dniu, w którym należność powinna być wypłacona w formie gotówkowej. W przypadku przelewu bierze się pod uwagę stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego obciążenie rachunku bankowego pracodawcy.     

Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż płaca minimalna. Pracodawca musi wypłacić wyrównanie, jeśli po przeliczeniu okaże się, że pensja jest niższa (najniższe wynagrodzenie za pracę w 2017 r. to 2000 zł brutto, a w 2018 – 2100 zł brutto). Warunki pracy osoby oddelegowanej do innego kraju Unii Europejskiej nie mogą być gorsze niż te, które przewiduje miejscowe prawo. Delegowanemu pracownikowi może przysługiwać wyższa pensja za czas spędzony poza ojczyzną. Zagraniczne przekazy pieniężne oraz rozliczenia krajowe związane z obrotem dewizowym, które opiewają na kwotę wyższą niż równowartość 15 tys. euro, powinny być dokonywane za pośrednictwem wyznaczonych banków lub uprawnionych instytucji płatniczych.     

Kalkulator płac netto-brutto – potrącenia z wynagrodzenia w obcej walucie

Potrąceń z pensji dokonuje się po przeliczeniu konkretnej kwoty na złotówki. Zasady obliczania składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wynikają z odpowiednich ustaw: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350. W liście płac wskazuje się wymiar pensji netto w walucie polskiej i w walucie obcej.