Zwolnienia grupowe – jak ustala się wysokość odprawy?

Zła sytuacja ekonomiczna, zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa czy potrzeba pozyskania nowych fachowców – to tylko kilka przyczyn, które mogą mieć wpływ na redukcję zatrudnienia. Jeśli zwalnia się wielu pracowników i nie wynika to z ich winy, przysługują im pewne prawa i przywileje. 

Zwolnienia grupowe – co należy wiedzieć?

Wszystkie zasady dotyczące zwolnień grupowych i ich przeprowadzania zostały określone w ustawie z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030900844

Na początku trzeba zaznaczyć, że ustawa obejmuje wyłącznie te zakłady pracy, które zatrudniają minimum 20 osób. Kiedy zajdzie w nich potrzeba przeprowadzenia zwolnień grupowych, czyli redukcji etatów z przyczyn niezależnych od pracownika, pracodawcy są zobowiązani do wypłaty swoim podwładnym odpraw pieniężnych. Ponadto właściciele takich zakładów nie mogą przyjąć na miejsce zwolnionych pracowników nowych kandydatów. Zwolnienia grupowe nie mogą też obejmować kobiet w ciąży, chyba że zakład jest w stanie likwidacji bądź upadłości. Ponadto do przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych niezbędna jest zgoda zarządu organizacji związkowej. Jeśli na drodze rozmów i negocjacji nie uda się osiągnąć kompromisu i propozycje pracodawcy nie zostaną przyjęte przez reprezentantów interesów pracowników, pracodawca musi wydać tak zwany regulamin zwolnień grupowych. Określa się w nim:

  • liczbę zwalnianych pracowników,
  • kryteria, które zdecydowały o wytypowaniu danego pracownika do zwolnienia grupowego,
  • kolejność zwolnień,
  • terminy składania wypowiedzeń.

Jak naliczana jest odprawa?

O tym, jakiej wysokości będzie odprawa należna pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi, decyduje ich staż pracy w danym przedsiębiorstwie. W przypadku osób, które przepracowały w firmie mniej niż 2 lata, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez okres od 2 do 8 lat, otrzymają dwukrotność swojej miesięcznej pensji. Osoby, które były związane z danym pracodawcą przez czas dłuższy niż 8 lat, mają prawo do otrzymania odprawy wynoszącej trzykrotność miesięcznej wypłaty.

Zwolnienia grupowe – sprawdź, co Ci się należy

Zwolnienia grupowe a okres wypowiedzenia

Prawo chroni pracowników objętych zwolnieniem grupowym także w ten sposób, że gwarantuje im określone okresy wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy wynoszą one kolejno:

  • 2 tygodnie (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących krócej niż 6 miesięcy w danej firmie),
  • 1 miesiąc (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących co najmniej 6 miesięcy w danej firmie),
  • 3 miesiące (w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących dłużej niż 3 lata w danej firmie).

Zwolnienie z pracy nigdy nie jest miłym doświadczeniem, ale może stanowić impuls do znalezienia nowej, lepszej posady.