Zwolnienie z pracy i co dalej?

Utrata pracy jest jednym z największych stresorów. Lęk przed tym, że będzie się miało trudności ze znalezieniem nowego zajęcia, towarzyszy nawet najbardziej doświadczonym pracownikom. Warto jednak potraktować tę sytuację jako wyzwanie, a do poszukiwania nowego zajęcia podejść w sposób metodyczny. Zwalnianemu pracownikowi przysługują prawa, które zabezpieczają go przed nagłą utratą płynności finansowej i wspomagają w zdobyciu nowej posady. 

Jakie prawa ma osoba zwolniona z pracy?

Pomimo ustania stosunku pracy zwolnionemu pracownikowi nadal przysługują pewne prawa. Jeśli spełni się określone warunki, można liczyć m.in. na:

 • odprawę wyliczenie odprawy odbywa się na zasadach określonych w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Z 1997 r. nr 2, poz.14 ze zm.). Firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników mają obowiązek wypłacenia odprawy w następujących przypadkach:
    1. gdy pracownicy stracili pracę na skutek upadłości lub likwidacji firmy
    2. gdy pracownicy stracili pracę, ponieważ  rozwiązano z nimi umowę w związku z likwidacją stanowiska pracy

(Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 • wolne dni na poszukiwanie pracy – z 2 wolnych dni na poszukiwanie pracy mogą skorzystać ci pracownicy, których obowiązuje co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, 3 dni wolne przysługują natomiast pracownikom, których obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Wynika to z art. 37 kodeksu pracy.
 • prawo do złożenia odwołania od decyzji pracodawcy – jeśli pracownik nie zgadza się na przyjęcie wypowiedzenia, ma możliwość złożenia stosownego odwołania w ciągu 21 dni od momentu otrzymania pisma od pracodawcy. Instytucją odwoławczą jest w tym przypadku sąd pracy.

https://zielonalinia.gov.pl/odwolanie-sie-od-wypowiedzenia-33187

 • otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych – aby móc skorzystać z tego świadczenia, trzeba spełnić warunki: zarejestrować się w urzędzie pracy i wykazać okres zatrudnienia trwający minimum 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy. Ważne jednak, aby w okresie zatrudnienia uzyskiwać przynajmniej minimalne wynagrodzenie określone przepisami. Jeżeli zatrudnienie było np. na pół etatu i nie otrzymywaliśmy minimalnego wynagrodzenia, to automatycznie nie mamy prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej. Ustalenia te wynikają z art. 71 kodeksu pracy. 

Utrata pracy może być początkiem czegoś nowego?

Choć pierwszą reakcją na utratę pracy może być panika, to kiedy emocje opadną, może okazać się, że ta sytuacja ma szansę obrócić się w coś dobrego. Aby tak się stało, trzeba jednak mieć odpowiednie zabezpieczenie w postaci oszczędności. Jeśli nie będzie wisiało nad nami widmo utraty płynności finansowej, możemy nadmiar wolnego czasu poświęcić na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Na osoby, które są gotowe do obrania nowej drogi zawodowej, czekają różne rozwiązania. Dotacje, kursy i szkolenia, e-learning – to tylko kilka przykładów pokazujących możliwości rozwoju. 

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53870:zmiany-w-systemie-zachet-inwestycyjnych

Poszukując zatrudnienia, można sięgnąć po narzędzia, takie jak kreator CV czy wirtualny doradca ofert pracy w aplikacji Messenger. Warto również brać udział w spotkaniach branżowych i odwiedzić targi pracy, np. Jobicon.

Dobrze jest pamiętać, że utrata pracy to nie koniec świata. Dzięki odpowiedniemu nastawieniu odnalezienie się w tej sytuacji na pewno przyjdzie łatwiej.