Adwokat – jak nim zostać?

Ukończenie 5-letnich studiów prawniczych, odbycie 3-letniej aplikacji adwokackiej i zaliczenie egzaminu – to podstawowe wymogi, jakie trzeba zrealizować, by dołączyć do palestry. Osoba, która spełni wszystkie warunki, może zostać wpisana na listę adwokatów. 

Kto może zostać adwokatem?

Wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać adwokatem, wynikają z działu V ustawy Prawo o adwokaturze. Kluczowe kryteria wskazane w dokumencie to:

 • pełnia praw publicznych i pełna zdolność do czynności prawnych,
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbycie aplikacji adwokackiej i zdanie egzaminu adwokackiego (ten wymóg nie dotyczy m.in. profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych lub osób, które zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora – wszystkie wyjątki zostały wskazane w art. 66 ustawy Prawo o adwokaturze). 

Osoba, która zdała egzamin adwokacki, może złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów. Ma prawo zrobić to w ciągu 10 lat od doręczenia uchwały o wyniku egzaminu. Dokumenty, które należy dostarczyć do Okręgowej Rady Adwokackiej, to:

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów,
 2. zaświadczenie o niekaralności,
 3. oświadczenie lustracyjne, 
 4. umowy o pracę z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5,
 5. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5,
 6. zaświadczenie potwierdzające, że adwokat wykonywał czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej  – w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b,
 7. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c,
 8. dokument potwierdzający pozytywne zdanie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,
 9. kwestionariusz osobowy,
 10. życiorys, 
 11. zdjęcie. 

Procedura została opisana na stronie biznes.gov.pl

Jako adwokat możesz pracować w kancelarii prawnej i przyjmować sprawy, z którymi zgłaszają się do Ciebie klienci. W miarę zdobywania doświadczenia niektórzy pracownicy decydują się na założenie własnej kancelarii adwokackiej. 

Ile zarabia adwokat?

Zarobki w palestrze zależą m.in. od prestiżu, wyników oraz stażu pracy. 4600 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie aplikanta adwokackiego. Niewielka część osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymywała także świadczenia pozapłacowe: dofinansowanie zajęć sportowych (14%), prywatna opieka medyczna (12%) i świadczenia socjalne (6%). Mediana płac na stanowisku radcy prawnego – adwokata wynosiła 8000 zł brutto (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Benefity oferowane przez pracodawców to przede wszystkim: prywatna opieka medyczna (25%), dofinansowanie zajęć sportowych (22%) i służbowy telefon do celów prywatnych (14%). 

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Źródło danych dotyczących wynagrodzeń stanowią ankiety wypełnione w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.