Aktuariusz – czym się zajmuje i ile zarabia?

Aktuariusz zajmuje się m.in. kalkulowaniem ryzyka ubezpieczeniowego. Zawód ten może wykonywać osoba wpisana do rejestru aktuariuszy. Wysokość otrzymywanego przez nią wynagrodzenia zależy m.in. od stażu pracy.

Obowiązki na stanowisku aktuariusza

Miejscem pracy aktuariusza może być m.in. zakład ubezpieczeń. Do głównych obowiązków osoby wykonującej ten zawód należy:

 • kalkulowanie ryzyka kredytowego, ubezpieczeniowego, operacyjnego oraz rynkowego,
 • dokonywanie wyceny produktów ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie prognoz przepływów finansowych,
 • dokonywanie analizy płynności firmy,
 • określanie wartości rezerw techniczno – ubezpieczeniowych,
 • wydawanie opinii dotyczących rocznych sprawozdań,
 • ustalanie marginesu wypłacalności.

Jak zostać aktuariuszem?

Regulacje dotyczące zawodu aktuariusza opisano w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z art. 68 ust. 1 dokumentu aktuariusz to osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, która jest wpisana do rejestru aktuariuszy. Aby zostać wpisanym do rejestru, należy spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć studia wyższe, 
 • co najmniej przez rok wykonywać czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki (pod kierunkiem aktuariusza),
 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu aktuarialnego,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów albo za przestępstwo skarbowe.

Jakie studia wybrać, żeby znaleźć pracę?

Zakres egzaminu aktuarialnego

Informacje na temat egzaminu zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminu aktuarialnego. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej i składa się z dziewięciu części podzielonych na dwie sesje egzaminacyjne, o czym mówi § 3 ust. 1 dokumentu. Jego zakres obejmuje następujące tematy:

 • matematyka finansowa,
 • prawdopodobieństwo i statystyka,
 • matematyka ubezpieczeń na życie,
 • matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,
 • ekonomia,
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń,
 • modelowanie,
 • zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń,
 • prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe.

Zwolnienie z egzaminu aktuarialnego

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że do egzaminu aktuarialnego nie musi podchodzić osoba, która uzyskała zwolnienie i posiada pozytywną opinię aktuariusza (pod kierunkiem którego wykonywała zadania dotyczące matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki). Świadczy o tym art. 68 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zwolniona z egzaminu aktuarialnego może zostać osoba, która ukończyła odpowiednie studia wyższe (ich zakres musi obejmować pełny lub częściowy zakres egzaminu aktuarialnego) oraz uzyskała w czasie ich trwania pozytywne wyniki pisemnych egzaminów. Dodatkowo, od czasu ukończenia kształcenia nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Regulacje te znajdują się w art. 68 ust. 5 oraz art. 70 ust. 5 pkt 4.

Zarobki aktuariusza – ile wynoszą?

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie aktuariusza wynosiło 12 000 zł brutto. Wysokość pensji osoby pracującej na tym stanowisku uzależniona jest m.in. od doświadczenia zawodowego – zarobki stażysty są niższe od honorarium specjalisty. Na płacę wpływają również wielkość przedsiębiorstwa zatrudniającego aktuariusza i lokalizacja firmy. 

Jesteś uczciwie wynagradzany? Sprawdź i porównaj