Aktywność zawodowa kobiet według GUS

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja, zakwaterowanie i gastronomia, finanse i ubezpieczenia oraz kultura, rozrywka i rekreacja – to obszary zawodowe z największym współczynnikiem feminizacji. Chodzi o liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn.

W III kwartale 2017 r. kobiety stanowiły 44,5% osób aktywnych zawodowo. Najwyższy współczynnik feminizacji w 2016 r. występował w województwie łódzkim (110 pracujących kobiet na 100 mężczyzn), a najniższy – w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim (104 pracujące kobiety na 100 mężczyzn). W III kwartale 2017 r. 48,4% pań powyżej 15 roku życia zdecydowało się na podjęcie zatrudnienia. 4,9% - tyle wynosiła stopa bezrobocia wśród kobiet. Wskaźnik dla całej populacji w analogicznym okresie to 4,7%. Największą aktywność na rynku pracy wykazywały panie w wieku 35-44 lata. 2118 tys. z nich zdecydowało się podjąć zatrudnienie.

Źródło: http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-dzien-kobiet-08-03-2018-r-,25,3.html