Biegły rewident – kto to taki?

Dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych firmy lub instytucji – to podstawowe zadanie biegłego rewidenta. Aby wykonywać tę profesję, trzeba posiadać szeroką wiedzę, doświadczenie i uprawnienia zawodowe, które uzyskuje się po przystąpieniu do egzaminu państwowego. 

Kwalifikacje biegłego rewidenta

Przepisy dotyczące zawodu audytora wynikają z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Z informacji dostępnych na stronie biznes.gov.pl wynika, że o wpis do rejestru biegłych rewidentów może ubiegać się osoba, która: 

  • korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • ukończyła studia wyższe;
  • odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej pod kierownictwem biegłego rewidenta;
  • zdała egzamin odbywający się przed Komisją Egzaminacyjną (zakres zagadnień został wskazany w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach);
  • zdała egzamin dyplomowy;
  • złożyła ślubowanie.   

O wpis do rejestru może także ubiegać się osoba, która posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, mająca umiejętności wymagane od biegłych rewidentów. Inny warunek to spełnienie wymagań wskazanych w art. 4, ust. 2, p. 1-4 i 6-8 ustawy o biegłych rewidentach. Chodzi m.in. o niekaralność za przestępstwo umyślne oraz zdanie egzaminu. 

Często pracodawcy oczekują od kandydatów nie tylko uprawnień i doświadczenia, ale również kompetencji menadżerskich, takich jak np. opanowanie, asertywność, odporność psychiczna czy umiejętność negocjacji. 

10 cech dobrego kierownika

Czym zajmuje się biegły rewident?

Biegły rewident jest określany mianem audytora. Do jego zadań należy przede wszystkim nadzorowanie analizy sprawozdań finansowych przygotowywanych przez dział księgowości. Audytor zajmuje się również organizowaniem pracy zespołu zaangażowanego w projekt audytorski. Biegli rewidenci czasami zasiadają w zarządach spółek, gdzie odpowiadają m.in. za prowadzenie polityki rozwoju czy raportowanie wyników finansowych.  

Biegły rewident – zarobki

8900 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie audytora. Znaczna część biegłych rewidentów otrzymywała również dodatki pozapłacowe, np. dofinansowanie zajęć sportowych (73%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (66%), ubezpieczenie na życie (44%) oraz dofinansowanie szkoleń/kursów (41%). Mediana płac na stanowisku asystenta biegłego rewidenta wynosiła 4200 zł brutto (oznacza to, że połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Benefity, które występowały w przypadku tej posady, to: prywatna opieka medyczna (42%), dofinansowanie zajęć sportowych (38%) i ubezpieczenie na życie (15%). 

Przedstawione dane pochodzą z ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl