Czym zajmuje się specjalista ds. BHP i ochrony środowiska?

Członkowie korpusu BHP powinni posiadać uprawnienia zdobyte na przykład w ramach studiów podyplomowych. Do obowiązków specjalisty ds. BHP należy m.in. prowadzenie szkoleń oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.  

Specjalista ds. BHP czuwa nad tym, by w zakładzie pracy przestrzegano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jeśli dochodzi do naruszenia przepisów, wnioskuje do pracodawcy o nałożenie kary porządkowej na konkretnego pracownika. Prowadzi szkolenia i dba o to, by zatrudnieni zapoznali się z ważnymi zasadami.

Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

Specjalista ds. BHP realizuje również obowiązki związane z ochroną środowiska. Dąży do tego, by działania podejmowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym nie skutkowały zanieczyszczeniem powietrza czy zbiorników wodnych znajdujących się w pobliżu. Aby prawidłowo wykonywać zadania przypisane do stanowiska, należy znać regulacje prawne obowiązujące nie tylko w Polsce, ale też na terenie całej Unii Europejskiej. Specjalista ds. BHP dokonuje oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Kwalifikacje behapowca

Wymagania, jakie powinien spełnić specjalista ds. BHP, wynikają z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704). Aby objąć to stanowisko, trzeba posiadać:

  • wyższe wykształcenie na kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • wyższe wykształcenie (chodzi o kierunki inne niż bezpieczeństwo i higiena pracy) i 3-letni staż pracy w służbie BHP,
  • tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, a także co najmniej 5-letni staż w służbie BHP.

W pracy behapowska - oprócz kwalifikacji i doświadczenia - liczą się również kompetencje miękkie. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wymaga komunikatywności, tzn. umiejętności słuchania i formułowania jasnych komunikatów.

Co to znaczy: być komunikatywnym?

Ze względu na charakter obowiązków specjalista ds. BHP i ochrony środowiska powinien być osobą, która stale się rozwija, a także wykazuje odporność na stres. W tej pracy niezbędna jest również umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie.  

Specjalista BHP – wynagrodzenie

5300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. BHP i ochrony środowiska. 90% osób zatrudnionych na tym stanowisku wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Pracownik etatowy korzysta z przywilejów, takich jak np. urlopy okolicznościowe, ale musi postępować zgodnie z poleceniami przełożonych. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają takiego obowiązku.    

7 różnic pomiędzy umową o pracę i umową-zlecenie

Wielu specjalistów ds. ochrony środowiska i BHP korzystało z benefitów, takich jak: służbowy telefon do celów prywatnych (41%), świadczenia socjalne (37%), dofinansowanie zajęć sportowych (36%) i dostęp do prywatnej opieki medycznej (33%).