Dodatek za staż pracy a minimalne wynagrodzenie - nowe zasady

Na początku stycznia 2020 r. weszło w życie kilka nowych przepisów prawa pracy, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. Jeden z nich reguluje kwestie związane z dodatkiem stażowym i jego wpływem na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna bez dodatku stażowego – nowa propozycja Rady Ministrów

Zgodnie z nowymi regulacjami dodatek za staż pracy nie będzie już brany pod uwagę przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika jest równe, bądź czy przekracza wysokość pensji minimalnej. Warto przypomnieć, że z początkiem 2020 roku została ona podniesiona do 2600 zł brutto dla etatowych pracowników.

Dlaczego to rozwiązanie jest tak ważne dla pracowników?

Do obliczania wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (które nie może być niższe od pensji minimalnej) bierze się pod uwagę nie tylko płacę zasadniczą, ale także premie i różnego rodzaju dodatki, w tym jeszcze do niedawna dodatek stażowy. Mówi o tym obowiązująca ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), a konkretnie art. 6 ust. 4.

Takie rozwiązanie prowadziło nierzadko do sytuacji, kiedy pracownik zatrudniony w danej firmie od wielu lat otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak osoba, która dopiero niedawno rozpoczęła pracę. Wprowadzone w 2020 r. zmiany mają na celu przywrócenie właściwej funkcji dodatku stażowego i uczynienie zasad wyliczania minimalnego wynagrodzenia bardziej sprawiedliwymi i przejrzystymi.

Jakie jeszcze dodatki nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia?

Oprócz dodatku za wysługę lat na wysokość minimalnego wynagrodzenia nie będą miały wpływu także i takie dodatki:

  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dodatek za pracę w nocy
  • nagroda jubileuszowa
  • odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zmiany-dla-pracownikow-i-pracodawcow-od-1-stycznia-2020-roku/psrz8yz