GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym 2019 r.

2,9% - o tyle w lutym 2019 r. wyniósł wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 7,6%.

W lutym br. wskaźnik przeciętnego zatrudnienia wynosił 6378,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnęło wartość 4949,42 zł brutto. W statystykach ujęto dane napływające z zakładów pracy zatrudniających więcej niż 9 osób. Obszary działalności to m.in.: leśnictwo i pozyskiwanie drewna, rybołówstwo w wodach morskich, górnictwo i wydobywanie, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz transport i gospodarka magazynowa.

Jaka jest średnia krajowa zarobków w Polsce?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lutym-2019-roku,3,87.html