GUS: Przeciętne zatrudnienie w lipcu 2018 r.

W każdym miesiącu pracodawca ma obowiązek wyliczyć wskaźnik przeciętnego miesięcznego zatrudnienia. Wybór konkretnej metody obliczeń jest uzależniony od sytuacji kadrowej w zakładzie pracy. 6231,1 tys. – to wysokość wskaźnika w lipcu 2018 r. W tym samym okresie ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 6022,1 tys.

Wyliczając przeciętne miesięczne zatrudnienie, pracodawca uwzględnia wszystkich pracowników. Jeśli rotacja w firmie jest duża, wskaźnik stanowi średnią arytmetyczną. Sumuje się liczbę pracowników w poszczególnych dniach miesiąca, a otrzymany wynik dzieli się przez liczbę dni w miesiącu. Do obliczeń można zastosować także metodę chronologiczną i metodę uproszczoną. Dokładny opis znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/objasnienia/Metoda_wyliczania_przecietnego_zatrudnienia.pdf.   

W komunikacie z 17 sierpnia 2018 r. GUS podał również wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lipcu w sektorze przedsiębiorstw. Wynosiło ono 4825,02 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lipcu-2018-roku,3,80.html