GUS: W 2018 r. wyższy wskaźnik zatrudnienia w transporcie i wzrost wynagrodzeń o 7%

16 mln – tyle pod koniec 2018 r. wynosiła liczba osób pracujących w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 4585,03 zł brutto. Tak wynika ze wstępnych danych GUS. 

Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących była o 2% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwyższy wzrost zatrudnienia wystąpił w sekcjach PKD

  • transport i gospodarka magazynowa (5,2%),

Rozkwit transportu i logistyki

  • informacja i komunikacja (4,8%),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (4,5%).

Odnotowano również spadki, największe: w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (0,3%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (2,2%).  

7% - tyle wyniósł wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w stosunku do 2017 r. Największe podwyżki przyznano w górnictwie i wydobywaniu, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz administrowaniu i działalności wspierającej. 

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2018-r-dane-wstepne,18,1.html