GUS: W marcu 2019 r. wyższy poziom zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

3% - tyle w marcu wyniósł wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowano także wzrost wynagrodzeń we wszystkich sekcjach PKD – najwyższy (16,6%) w górnictwie i wydobywaniu.  

Jak informuje GUS, w okresie styczeń-marzec 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie Polaków wzrosło w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Ogółem płace w sektorze przedsiębiorstw były wyższe o 5,7%. Najniższy wzrost (1,2%) wystąpił w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a najwyższy (16,6%) – w sekcji: górnictwo i wydobywanie.  

GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym 2019 r.

W marcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6,394 mln, a przeciętne wynagrodzenie – 5164,53 zł brutto.

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-marcu-2019-roku,3,88.html