GUS: W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. liczba wypadków przy pracy niższa niż przed rokiem

Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz Warmia i Mazury - to regiony z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości. Najwięcej niebezpiecznych zdarzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu.

O każdym zdarzeniu zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy pracodawca powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Do jego obowiązków należy także sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS. Dzięki danym napływającym od zatrudniających urząd może opracowywać raporty dotyczące niebezpiecznych incydentów. Za wypadek przy pracy uznaje się każde „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.  

Jakie zdarzenia kwalifikują się jako wypadek przy pracy?

Najwyższy wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na tysiąc pracujących) występował na Dolnym Śląsku (5,25), Opolszczyźnie (5,10) oraz Warmii i Mazurach (5.08). Do niebezpiecznych zdarzeń dochodziło przede wszystkim w obszarach, takich jak:

  • górnictwo i wydobywanie,
  • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.  

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-okresie-styczen-wrzesien-2018-r-dane-wstepne,3,33.html