Kierownik budowy – wymagania, obowiązki i zarobki

Budowlaniec lub architekt, który pracował w zawodzie co najmniej 3 lata i zdobył uprawnienia państwowe, może pełnić funkcję kierownika budowy. Przeciętna pensja osoby zatrudnionej na tym stanowisku to 10 000 zł brutto. Przeczytaj więcej o zarobkach kierownika budowy oraz o wymaganiach i obowiązkach związanych z tym zawodem.[\top_text]

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie są obowiązki kierownika budowy,
 • jakie wymagania musi spełnić kandydat na kierownika budowy,
 • ile zarabia kierownik budowy.

Tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, zdanie egzaminu i półtoraroczna albo trzyletnia praktyka – to kryteria formalne, jakie powinien spełniać kierownik budowy. Objęcie tej funkcji wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale również odpowiednich predyspozycji – bo praca nie należy do łatwych.

| Zarobki geodety

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki osoby kierującej pracami budowlanymi wynikają z art. 22 ustawy Prawo budowlane. Należy do nich m.in. przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji, koordynowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie budowy czy realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Kierownik budowy – wymagania

Zgodnie ze wspomnianą już ustawą Prawo budowlane warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać posadę kierownika budowy, to:

 1. Dyplom ukończenia studiów

Kompetencje niezbędne do kierowania budową zdobywa się w trakcie studiów na kierunkach takich jak budownictwo i architektura. Uzyskanie dyplomu nie wystarczy, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne. Trzeba wykazać się wiedzą i umiejętnościami oraz przystąpić do egzaminu.

| Czy studia zagwarantują Ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?

 1. Uprawnienia budowlane

Aby zdobyć uprawnienia, absolwent musi zdać egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego i umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej (art. 12 ustawy Prawo budowlane). Uprawnienia budowlane są nadawane w określonym obszarze, tj. w projektowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w danej specjalności:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • inżynieryjnej:

- mostowej,

- drogowej,

- kolejowej,

- hydrotechnicznej,

- wyburzeniowej,

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

- telekomunikacyjnych,

- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kto nadaje uprawnienia budowlane? Przeprowadzaniem egzaminów zajmują się izby samorządu zawodowego: izba architektów lub izba inżynierów budownictwa – i to ich przedstawiciele odpowiadają za nadawanie uprawnień pracownikom budowy.

 1. Praktyka

Czas trwania praktyki zależy od tego, czy ukończyło się studia pierwszego, czy drugiego stopnia. Inżynierowie mają obowiązek odbyć trzyletnią praktykę na budowie. W przypadku osób, które uzyskały tytuł magistra inżyniera, praktyka trwa półtora roku (art. 14 ustawy Prawo budowlane).

Po zdaniu egzaminu i odbyciu co najmniej trzyletniej praktyki zawodowej można uzyskać uprawnienia z zakresu:

 • projektowania w ramach danej specjalności,
 • kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Dla każdej z grup komisja kwalifikacyjna przygotowuje inne pytania egzaminacyjne. Dotyczą one m.in.:

 • ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów wydanych na jej podstawie,
 • przepisów techniczno-budowlanych,
 • zagadnień związanych z konkretną specjalnością.

Pozytywny wynik testu pozwala na przystąpienie do ustnej części egzaminu, podczas którego losuje się pytania. Przed udzieleniem odpowiedzi można posiłkować się aktami prawnymi oraz Polskimi Normami.

 1. Predyspozycje i kompetencje miękkie

Opanowanie, skrupulatność, umiejętność zarządzania zespołem, punktualność, odpowiedzialność – w pracy kierownika budowy cechy i umiejętności miękkie są tak samo ważne, jak rzetelne przygotowanie merytoryczne. Warto rozwijać charakter, jeśli chcesz nadzorować realizację inwestycji.

| Zarobki kierowcy ciężarówki

Kierownik budowy – zarobki na różnych stanowiskach

Jest kilka czynników, które mają wpływ na wynagrodzenie kierownika budowy. Wysokość pensji zależy przede wszystkim od stanowiska:

 • Kierownik projektu

Przeciętna pensja kierownika projektu to 12 500 zł brutto miesięcznie. Co trzeci kierownik projektu pracuje na podstawie umowy o pracę, co drugi ma możliwość korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych, co czwarty jako benefit otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na życie.

 • Kierownik budownictwa kubaturowego

Przeciętna miesięczna pensja kierownika budownictwa kubaturowego to 10 000 zł brutto. Specjaliści mogą liczyć także na korzyści pozapłacowe, takie jak: służbowy telefon do celów prywatnych (49%), służbowy samochód do celów prywatnych (32%) oraz prywatna opieka medyczna (31%).

 • Kierownik robót mostowych

Mediana płac na stanowisku kierownika robót mostowych wynosi 11 500 zł brutto. Benefity uzyskiwane przez osoby wykonujące ten zawód to: służbowy samochód do celów prywatnych (56%), służbowy telefon do celów prywatnych (52%) i prywatna opieka medyczna (47%).

 • Kierownik robót elektrycznych

Co drugi kierownik robót elektrycznych zarabia co miesiąc ponad 8800 zł brutto. Prawie 7 na 10 kierowników ma możliwość korzystania z telefonu służbowego do celów prywatnych. 25% z nich poza wypłatą otrzymuje dostęp do prywatnej opieki medycznej.

 • Kierownik robót drogowych

Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 8600 zł brutto. 66% kierowników robót drogowych może korzystać z telefonu służbowego do celów prywatnych, a co drugi ma przydzielony służbowy samochód do celów prywatnych.

 • Kierownik robót instalacji sanitarnych

Przeciętne zarobki kierownika robót instalacji sanitarnych to 8300 zł brutto. Korzyści pozapłacowe najczęściej oferowane przez pracodawców: służbowy telefon do celów prywatnych (52%), służbowy samochód do celów prywatnych (36%) i prywatna opieka medyczna (30%).

 

Zawód kierownika budowy to pełna wyzwań i ciekawa praca dla osób o ścisłym umyśle, które jednocześnie posiadają umiejętność zarządzania ludźmi. Zarobki są naprawdę przekonujące, więc warto próbować swoich sił na studiach i w egzaminach.