Ile zarabia pilot wojskowy?

Kluczowym warunkiem podjęcia służby w charakterze pilota wojskowego jest ukończenie dęblińskiej szkoły oficerskiej. Uposażenie w lotnictwie zależy m.in. od stopnia. W 2017 r. kapitan zarabiał przeciętnie ok. 5000 zł brutto. Żołnierze zawodowi mogli liczyć na uposażenie i dodatki, m.in. funkcyjny, stażowy, za rozłąkę oraz dodatek dla pilotów.  

Jak zostać pilotem?

Najistotniejszy warunek, jaki musi spełnić przyszły pilot wojskowy, to ukończenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Powietrznych w Dęblinie. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym. Studia wojskowe są dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie. Obejmują szerszy zakres przedmiotów niż studia cywilne. Wynika to z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów (http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2014/07/Poz._240_dec._Nr_289.pdf).  

Naukę w WSOWP mogą podjąć osoby:

  • niekarane,
  • posiadające obywatelstwo polskie,
  • posiadające zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • w wieku co najmniej 18 lat (w dniu powołania do służby kandydackiej),
  • posiadające świadectwo maturalne.

Inne warunki to m.in. złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i uzyskanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia służby. O przyjęciu na studia decyduje m.in. analiza wyników maturalnych. Pod uwagę brane są przedmioty, takie jak: matematyka, fizyka, język angielski.

Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?

Kandydaci przystępują również do testów sprawnościowych oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie podeszły do matury z języka angielskiego, zdają również egzamin językowy. O szczegółowym przebiegu naboru przeczytasz tutaj: http://wsosp.pl/index.php/pl/akty-prawne/uchwaly-senatu/2017/1894-uchwala-nr-67-z-dnia-16-10-2017.    

Pilot wojskowy – zarobki

Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, w 2017 r. zarobki żołnierzy zawodowych wynosiły od 3200 do 15 000 zł brutto – w zależności od rangi.  

Ile zarabiają wojskowi?

Wynagrodzenie pilota zależy m.in. od stopnia wojskowego. Absolwent szkoły oficerskiej rozpoczyna służbę w randze podporucznika. Kolejne szczeble w hierarchii to: porucznik i kapitan. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że w 2017 r. przeciętne miesięczne uposażenie kapitana wynosiło ok. 5000 zł brutto.

Żołnierze, którzy wykonują loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych lub zajmują się bezpośrednią obsługą wojskowych statków powietrznych, otrzymują stały dodatek specjalny. Jego wysokość ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej podawanej w ustawie budżetowej (w 2018 r. kwota bazowa wynosi 1523,29 zł). Tak wynika z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002296

Czy chciałbyś/chciałabyś pełnić służbę wojskową?