Ile zarabia prezydent Polski? - zarobki.pracuj.pl
  • Indywidualny raport zarobki
  • Kalkulator netto-brutto
  • Przeciętne zarobki na stanowisku
  • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Wysokość pensji i diet polityków ustala ustawodawca. Wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest według ściśle określonych zasad, a jego wahania są stosunkowo niewielkie. Ile wynoszą miesięczne pobory prezydenta i co się na nie składa?

Podstawa i dodatek

Prezydent RP zarabia miesięcznie około 35 tysięcy złotych brutto, co oznacza że netto otrzymuje około 24,5 tysiąca zł miesięcznie.

Dokładne kwoty (nieznacznie zmieniające się co roku) można obliczyć wiedząc, że podstawą do obliczania pensji prezydenta jest ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101). W art. 2a. pkt 1. tego dokumentu czytamy, że „wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.

Wysokość kwoty bazowej zmienia się i jest ustalana każdego roku przez sejm (w ramach głosowania nad tzw. ustawą budżetową). Głowa państwa może liczyć także na dodatek funkcyjny, czyli rekompensatę za pracę na stanowisku obciążonym dużą odpowiedzialnością oraz na dodatek za wysługę lat, którego wysokość to jedna piąta podstawowego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie podatki i składki opłaca prezydent?

Kwota brutto zostaje pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Z racji sprawowania funkcji na podstawie wyboru (art. 2 k.p.) prezydentowi przysługują koszty uzyskania przychodu (jak każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy wymienionej w kodeksie pracy). Głowa państwa jest zobligowana do opłacania podatku dochodowego, którego wysokość oblicza się według obowiązującej aktualnie skali podatkowej. Osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie może korzystać z ulg podatkowych.

Jakie benefity przysługują prezydentowi?

Zgodnie z art. 5a ustawy z 1981 roku, prezydentowi i jego małżonce oraz członkom rodziny będącym na jego utrzymaniu przysługuje „prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego (…) również w trakcie oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych wizyt zagranicznych”. Z art. 5b. wynika, że prezydent może „obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych lokali”. Głowa państwa ma prawo korzystać z garniturów, limuzyn, prywatnego samolotu czy helikoptera, a także apartamentów: w Belwederze, w Wiśle, na Helu i w Ciechocinku.

Zarobki byłego prezydenta RP

Ustępującemu prezydentowi należy się odprawa w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Po odejściu może liczyć na 75% kwoty bazowej, jednak ma prawo zrzec się jej na rzecz regularnej emerytury. Przysługuje mu także ryczałt na prowadzenie biura – w wysokości, jaka obowiązuje posłów.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy i personalny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

  • Indywidualny raport zarobki
  • Kalkulator netto-brutto
  • Przeciętne zarobki na stanowisku
  • Kreator CV
04.11.2017
Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Kwoty, które pracodawca może potrącić z wynagrodzenia, to np. należności przeznaczone na pokrycie długów wobec funduszu alimentacyjnego lub wobec banku, zaliczki pieniężne bądź kary finansowe.