Ile zarabia ratownik medyczny?

Pensja ratownika medycznego zależy m.in. od wykształcenia. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne zarabiają więcej niż osoby, które ukończyły szkołę policealną. Liczy się również staż pracy oraz dodatkowe dyżury. Do 2022 r. płace ratowników mają wzrosnąć do 3200-5300 zł brutto.

Kwalifikacje ratownika

Aby wykonywać zawód ratownika medycznego, trzeba posiadać wykształcenie kierunkowe. Tytuł zawodowy można zdobyć po ukończeniu szkoły policealnej lub studiów. Program nauki w szkole wyższej może obejmować np. 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie magisterskie.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001991) zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest zdrowa, tzn. jej stan zdrowia pozwala na pracę w charakterze ratownika;
  • ukończyła studia na kierunku ratownictwo medyczne lub szkołę policealną;
  • po ukończeniu szkoły odbyła 6-miesięczne praktyki zawodowe i zdała egzamin z ratownictwa medycznego PERM.

Ratownik, który po zdobyciu uprawnień przez 5 lat nie wykonywał zawodu, a zamierza podjąć pracę, musi odbyć 6-miesięczne przeszkolenie.

Ratownik medyczny – wynagrodzenie

Wysokość pensji ratownika ustala się na podstawie przepisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001473). Jest ona zależna m.in. od poziomu wykształcenia wymaganego na danym stanowisku. Ratownik, który ukończył studia magisterskie zarabia więcej niż absolwent szkoły policealnej. Wymiar pensji pracownika zależy od tego, jaki podmiot go zatrudnia. Płace w wojewódzkich stacjach pogotowia są wyższe niż w przyszpitalnych. Ratownicy medyczni często są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych. Najniższa stawka, jaką mogą otrzymywać za godzinę pracy, to 13,7 zł brutto (stan na 2018 r.).

Od 2022 r. minimalne wynagrodzenie ratownika medycznego z wyższym wykształceniem i specjalizacją ma wynosić co najmniej 5300 zł brutto, a bez specjalizacji – 3700 zł brutto. Pensja pracownika ze średnim wykształceniem będzie równa 3200 zł brutto.  

Zagrożenie związane z zawodem ratownika medycznego

Ratownicy zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych lub osobom poszkodowanym w innych okolicznościach, np. porażonym prądem. Mają także styczność z pacjentami cierpiącymi na choroby zakaźne. Podczas interwencji ratownik może spotkać się także z agresywnymi zachowaniami pacjenta lub innych osób znajdujących się w miejscu, w którym jest udzielana pomoc. Przysługuje mu ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych w kodeksie karnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553). Zgodnie z art. 222: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.