Intendentka w przedszkolu – wymagania i zarobki

Intendent w przedszkolu to bezpośredni przełożony pracowników obsługi, którzy odpowiadają m.in. za czystość w placówce. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega bezpośrednio dyrektorowi placówki oraz jego zastępcy.

Obowiązki intendentki

Od intendentki oczekuje się m.in. znajomości regulaminów obowiązujących w przedszkolu oraz ich egzekwowania. Istotnym zadaniem osoby zajmującej to stanowisko jest także ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej. Intendent sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce, np. gromadzi zapasy, przygotowuje jadłospisy, kontroluje warunki sanitarne na każdym etapie przygotowywania pożywienia i prowadzi dokumentację. Pełni także funkcję kasjera, co oznacza, że przechowuje i zabezpiecza gotówkę, przekazuje przyjęte sumy do banku, sporządza raporty kasowe, a także egzekwuje od rodziców wpłaty za przedszkole. Zajmuje się również aprowizacją w zakresie materiałów kancelaryjno-biurowych, a także prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, przyjmuje i ewidencjonuje pisma, a także śledzi przepisy prawa dotyczące przedszkola.

Kwalifikacje i kompetencje

Intendent ma do czynienia nie tylko z pracownikami obsługi, ale również z dziećmi uczęszczającymi do placówki oraz z ich rodzicami. Oczekuje się od niego kultury osobistej, komunikatywności i życzliwości. Duże znaczenie mają także inne kompetencje miękkie, np. dokładność, punktualność czy dobra organizacja pracy. W pracy intendentki przedszkolnej liczy się też umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (w zakresie korzystania z pakietu MS Office). Aby podjąć zatrudnienie w tym charakterze, wystarczy posiadać wykształcenie średnie, najlepiej o profilu gastronomicznym lub ekonomicznym. Pracodawcy wymagają również oświadczenia o niekaralności. Duże znaczenie mają predyspozycje, a także doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku. Zatrudnienie intendenta odbywa się na zasadach wskazanych w ustawie o pracownikach samorządowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231458).

Opieka nad dziećmi – zarobki

Intendent to funkcja administracyjna. Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, przeciętne wynagrodzenie pracownika administracji w Polsce to 3400 zł brutto. Osoby zatrudnione w tym charakterze otrzymują także premie oraz świadczenia pozapłacowe, takie jak dofinansowanie zajęć sportowych, dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenie na życie. Mediana płac nauczyciela wychowania przedszkolnego to 2900 zł brutto, co oznacza, że połowa osób wykonujących ten zawód zarabia poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty. Co czwarty nauczyciel otrzymuje pensję większą niż 3500 zł brutto. Najczęstszym świadczeniem pozapłacowym jest dofinansowanie szkoleń i kursów.

Dodatkowe informacje na temat wynagrodzeń pracowników administracyjnych, opiekunów i przedstawicieli innych profesji są dostępne na stronie: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.