Jak zostać specjalistą BHP?

Aby objąć stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, trzeba posiadać kwalifikacje. Potrzebne są studia: inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe albo uzyskanie tytułu technika BHP. Liczy się również doświadczenie.

Specjalista BHP – praca

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko pracy wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu pracy. Pomaga mu w tym specjalista ds. BHP. Taka osoba odpowiada za dostosowanie warunków panujących w firmie do obowiązujących przepisów. Kontroluje również, czy określone stanowiska są zgodne z normami. Do jej zadań należy także tworzenie wewnętrznych regulaminów BHP i kontrolowanie ich przestrzegania. Specjalista ds. BHP odpowiada też za odsuwanie od obowiązków osób, które wykonują je niezgodnie z przepisami. Chodzi np. o ciężarne pracownice, które pracują w porze nocnej lub wykonują prace wzbronione.

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Przepisy BHP – najczęściej zadawane pytania

Aby kontrolować bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie lub instytucji, trzeba posiadać uprawnienia. Tak wynika ze specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704).    

Funkcję specjalisty może pełnić osoba, która:

  • posiada wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” (studia podyplomowe są wystarczające);
  • posiada wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP;
  • zdobyła tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy i pracuje co najmniej od 5 lat.  

Od kandydatów oczekuje się także znajomości języka angielskiego. Często wymagane są również: prawo jazdy kategorii B oraz ukończenie kursu pedagogicznego. Praca specjalisty ds. BHP bywa stresująca, dlatego liczy się też odporność psychiczna. Ważne są także kompetencje społeczne, takie jak asertywność i komunikatywność.

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

Zarobki, premie i benefity

4800 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac specjalisty ds. BHP.  Większość pracowników (ponad 95%) wykonywała obowiązki na podstawie umowy o pracę. W przypadku tych osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie - po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy - było równe 3400 zł. Specjaliści ds. BHP, którzy biegle posługują się językiem obcym, mogli liczyć na przeciętne wynagrodzenie wynoszące 5700 zł brutto.

Kalkulator wynagrodzeń

13% specjalistów BHP otrzymywało comiesięczne premie. Pracodawcy oferowali również korzyści pozapłacowe, np. dostęp do prywatnej opieki medycznej (35%), dofinansowanie zajęć sportowych (34%), świadczenia socjalne (29%) oraz służbowy telefon do celów prywatnych (29%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?