Jakie są konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika?

Nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy wiąże się z poważnymi następstwami, ponieważ stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Poza zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika, pracodawca może na drodze sądowej domagać się zrekompensowania poniesionych strat.

Rozwiązanie umowy o pracę

W kodeksie pracy wyróżniono kilka form rozwiązania stosunku pracy, który wygasa np. z dniem wskazanym w umowie. Można zakończyć go także za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (art. 30 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Kary za porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik powinien poinformować zatrudniającego o przyczynie swojej nieobecności najpóźniej w drugim dniu jej trwania. Obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281). Po upływie czasu określonego w ustawie pracodawca może założyć, że podwładny porzucił pracę.

Z art. 52 kodeksu pracy wynika, że samowolne opuszczenie miejsca pracy może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Takie zachowanie pracownika uprawnia zatrudniającego do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym widnieje w świadectwie pracy i pozostaje w aktach pracownika na zawsze. Taka historia zatrudnienia może utrudnić znalezienie nowej posady. Zwolnienie bez wypowiedzenia to nie jedyna konsekwencja porzucenia pracy. Zatrudniający może wystąpić na drogę sądową, domagając się zrekompensowania strat, jakie poniósł w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością pracownika.  

W pewnych okolicznościach zatrudniony ma prawo odejść z pracy bez wypowiedzenia (art. 55 kodeksu pracy). Natychmiastowe rozwiązanie umowy przez pracownika jest możliwe w dwóch przypadkach. Można to zrobić, gdy pracodawca nie zapewnił przeniesienia w określonym terminie, a pracownik dysponuje orzeczeniem lekarskim stwierdzającym niekorzystny wpływ warunków pracy na zdrowie. Inny przypadek to dopuszczenie się przez zatrudniającego ciężkiego naruszenia praw pracowniczych.

Koszt zatrudnienia pracownika – kalkulator

Nagłe opuszczenie miejsca pracy może zaburzyć i spowolnić pracę zakładu. Dla pracodawcy wiąże się ze stratami finansowymi. Zatrudniający ponosi koszty zatrudnienia. Jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia brutto, a także do opłacenia składek: na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość kosztów zatrudnienia można obliczyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

W przypadku opuszczenia miejsca pracy przez pracownika pracodawca musi zapewnić zastępstwo, aby nie dopuścić do zaburzenia toku pracy przedsiębiorstwa. Nieplanowane przerwy i opóźnienia wiążą się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów.