Łatwiejsze uzyskanie świadectwa pracy w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację kodeksu pracy. Usprawniony został m.in. proces wydawania świadectwa pracy. Zmiany nakazują pracodawcy wydanie świadectwa w dniu ustania stosunku pracy, a pracownik ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu.

Świadectwo pracy - obowiązek pracodawcy

Pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa pracy w dniu, w którym nastąpiło ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w okresie 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniej umowy. Kodeks pracy zastrzega jednak możliwość wystąpienia bliżej nieokreślonych przyczyn obiektywnych, które mogą opóźnić wydanie świadectwa pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek przesłania świadectwa pocztą lub doręczenia go w jakikolwiek inny sposób w ciągu 7 dni od wygaśnięcia umowy.

Przed wprowadzeniem nowelizacji prawo nie określało terminu, w jakim pracodawca miał wydać świadectwo pracy, miał to jedynie zrobić „niezwłocznie”.

Wydanie tego dokumentu spoczywa na pracodawcy bez względu na to, czy pracownik zwróci się do niego z wnioskiem o jego wydanie. Obowiązek ten nie może być uzależniony od poprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku, to naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

Ponowne zatrudnienie a świadectwo pracy

Pracodawca nie musi wydać świadectwa pracy jedynie wówczas, gdy podpisze z pracownikiem nową umowę o pracę w okresie krótszym niż 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej. Jeśli przerwa w zatrudnieniu będzie trwać dłużej, pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek.

Zaktualizuj CV i bądź gotowy na to, co przyniesie 2020 rok!

Świadectwo pracy - prawa pracownika

Pracownik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w okresie do 14 dni od jego otrzymania. Termin ten został wydłużony - poprzednio pracownikowi przysługiwało jedynie 7 dni na złożenie takiego wniosku. Jeśli to nie poskutkuje, w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie lub w przypadku braku odpowiedzi ze strony pracodawcy pracownik może wystąpić z żądaniem sprostowania do sądu pracy. Od 7 września 2019 r. pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zmiany-dla-pracownikow-i-pracodawcow-od-1-stycznia-2020-roku/psrz8yz