Najniższa stawka godzinowa – umowa o pracę i umowa-zlecenie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia, które nie może być mniejsze niż ustawowe minimum. W ostatnich latach ten pułap sukcesywnie wzrasta. Zwiększa się także minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy-zlecenia. Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Czego dowiesz się z artykułu?

Umowa o pracę – stawka godzinowa w najniższym wymiarze
Umowa o pracę, stawka godzinowa – wzór
Minimalna stawka godzinowa – umowa-zlecenie
Ile wynosi najniższa stawka godzinowa w 2020 r.?

Płaca minimalna jest prawnie ustalonym, najniższym dopuszczalnym wynagrodzeniem za pracę. W Polsce określa się ją corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie poniżej najniższej krajowej stawki godzinowej stanowi naruszenie praw pracowniczych. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia zmienia się również podstawa do obliczania świadczeń, takich jak: wysokość wynagrodzenia przysługująca mobbingowanemu lub dyskryminowanemu pracownikowi, odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej czy wynagrodzenie za czas przestoju. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest także podstawą wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz stanowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego.

| Umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło – sprawdź, ile zarobisz

Umowa o pracę – stawka godzinowa w najniższym wymiarze

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje miesięczne minimalne wynagrodzenie – niezależnie od tego, czy podpisano umowę o pracę ze stawką godzinową, czy miesięczną.

Minimalna stawka godzinowa, która przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie jest stała, jak ma to miejsce w przypadku minimalnej stawki na umowie-zleceniu. Zależy ona od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu oraz od ustalonego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Podejmując decyzję o przyjęciu tego rozwiązania, pracodawca musi wprowadzić wymiar pracy i określić stawkę godzinową w umowie o pracę.

| Pierwsza umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Umowa o pracę, stawka godzinowa – wzór

Obliczenie zapisanej w umowie o pracę stawki godzinowej polega na podzieleniu miesięcznej płacy minimalnej przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Przykładowo: w styczniu 2020 roku liczba godzin do przepracowania wynosi 168 (21 dni roboczych × 8 godzin). Minimalna stawka miesięczna to 2600 zł. Zatem minimalna stawka godzinowa to:

2600,00 zł / 168 godzin = 15,47 zł za godzinę pracy.

Dla porównania – w kolejnym miesiącu liczba godzin do przepracowania wynosi 160, zatem minimalna wysokość wynagrodzenia to 16,25 zł za godzinę pracy.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin, pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do minimalnego. Wyrównanie odnosi się wówczas do każdej godziny pracy i jest różnicą, która wynika z przysługującej stawki oraz stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

| Co zawiera umowa o pracę?

Minimalna stawka godzinowa – umowa-zlecenie

Minimalne wynagrodzenie godzinowe dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług ustalono po to, aby ograniczyć nadmierne wykorzystywanie umów cywilnoprawnych przez pracodawców. Regulacje wprowadzone z początkiem 2017 roku zapewniają minimalny poziom wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie tego rodzaju umów. Stawki minimalne godzinowe są ściśle związane z wysokością minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę i powinny wzrastać razem z nią. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem ustawodawca wprowadził nakaz wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc. Zleceniobiorcy i osoby świadczące usługi nie mogą się zrzec prawa do minimalnego wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę.

Minimalną stawkę godzinową umowy-zlecenie stosuje się w odniesieniu do osób, które wykonują usługi na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez nią działalności. Minimalna stawka godzinowa dotyczy więc umowy-zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Nie obowiązuje w przypadku umowy o dzieło lub umowy o charakterze prywatnym zawartej między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Najniższa stawka godzinowa nie dotyczy też umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a jego wynagrodzenie jest ustalane jedynie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym. Takie wynagrodzenia otrzymują zazwyczaj przedstawiciele handlowi, którzy pracują w ramach umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej.

Pamiętaj, że jeśli zleceniodawca oferuje Ci stawkę mniejszą niż najniższa krajowa stawka godzinowa określona na bieżący rok, możesz zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy. Forma dokonania zgłoszenia jest dowolna. Niezależnie od tego, czy zrobisz to osobiście, czy np. wyślesz list lub e-mail, Twoje dane nie zostaną ujawnione. Inspektor może nałożyć na zleceniodawcę karę w wysokości od 1000 do 30 000 zł, jeśli w trakcie kontroli ustali, że doszło do naruszenia prawa.

| Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

Ile wynosi najniższa stawka godzinowa w 2020 r.?

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wzrosła. Zwiększyła się także najniższa stawka za godzinę pracy dla określonych umów cywilnoprawnych.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wynosi zatem 2600 zł. Rok wcześniej było to 2250 zł, a dwa lata wstecz – 2100 zł. Z tych danych łatwo obliczysz najniższą krajową stawkę godzinową. Wystarczy, że sprawdzisz w internecie, ile dni roboczych było w danym miesiącu.

Pamiętaj, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownikom zatrudnionym na niepełny etat należy zapewnić płacę odpowiednią do wymiaru czasu pracy. Co więcej, z minimalnego wynagrodzenia wyłączony został dodatek stażowy. Niezmiennie nie są także wliczane:

  • dodatek za pracę w nadgodzinach,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • nagroda jubileuszowa,
  • odprawa przysługująca w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Ze wzrostem płacy minimalnej dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę wiąże się wzrost stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. W 2020 roku jest to 17 zł (wzrost z 14,70 zł w 2019 roku). Jeśli chcesz ustalić, ile w związku z tym zarobisz netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, już od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 18,30 zł. Można się spodziewać, że te pułapy w przyszłości będą nadal podwyższane.